Psalms 121

Lohiabada be iseda naria bona gimaia tauna

Lau ese ororo dekenai egu matana do lau negea,
to lau do ia durua tauna be edeseni do lau davaria?
Lohiabada be egu durua Tauna.
Ia ese guba bona tanobada ia karaia.

Lohiabada ese oi do ia dogoatao,
vadaeni oiemu aena do ia dedi lasi.
Ia ese oi do ia naria,
ia be ia mahuta lasi.
Kamonai!
Lohiabada ese Israela ia naria noho.
Ia be nega ta ia mahuta lasi,
lasi momokani.

Lohiabada ese oi do ia gimaia.
Ia be oiemu badibadinai ia noho,
oi ia naria noho.
Dina neganai, dina ena siahu ese oi do ia hagorerea lasi,
bona hanuaboi neganai hua ese oi do ia hadikaia lasi.
Lohiabada ese dika ibounai dekena amo oi ia naria noho.
Ia ese oiemu mauri do ia gimaia.
Oiemu ruma oi rakatania neganai,
Lohiabada ese oi do ia naria,
bona oi giroa mai neganai danu,
ia ese oi do ia gimaia,
harihari ia lao bona hanaihanai.
Copyright information for `HMO