Psalms 122

Ierusalema idia hanamoa ane

Lau dekenai idia hereva, idia gwau,
“Lohiabada ena Ruma dekenai do ita lao.”
Inai bamona idia hereva neganai,
lau be mai moale bada danu.

Vadaeni harihari ita be Ierusalema dekenai ita noho,
Ierusalema ena magu ikoukou edia lalonai ita gini noho.

Ierusalema be idia ese idia haginia lou, hanua badana.
Iena toana be namo,
badina be idia haginia namonamo vadaeni.
Israela ena iduhu taudia ibounai be iniseni idia mai noho.
Lohiabada do idia tanikiu henia totona,
iena oda hereva gunana hegeregerena.
Inai Ierusalema dekenai be Israela ena king taudia ese,
edia bese taudia idia kota henia.

Ierusalema ena maino totona do umui guriguri.
Lau ura Ierusalema idia ura henia taudia,
be do idia noho mai maino danu.
Lau ura maino be Ierusalema ena magu lalonai do ia noho,
bona lau ura Ierusalema ena kohoro lalonai,
taunimanima ese mauri do idia davaria.
Lau ese egu turana bona egu varavara lau laloa noho,
bona Ierusalema dekenai lau hereva, lau gwau,
“Maino be oiemu lalona dekenai do ia noho be namo.”
Lau be Lohiabada, iseda Dirava ena Ruma lau laloa noho.
Unai dainai Dirava lau noia noho,
ia ese Ierusalema do ia hanamoa bada.
Copyright information for `HMO