Psalms 126

Israela taudia ese Dirava idia noia do ia hamauridia

Lohiabada ese ita ia abia mai lou Siona dekenai neganai,
ita be nihi ita abia noho taudia bamona.
Unai neganai ita kiri bada,
bona mai moale bada danu ane ita abia!
Bona idau bese taudia ese ita idia herevalaia, idia gwau,
“Lohiabada ese kara badadia idia totona ia karaia vadaeni.”
Momokani!
Ia ese kara badadia momokani ita totona ia karaia.
Unai dainai ita be mai moale bada danu.

Lohiabada e, mani emu kara,
ai do oi hakaua lou aiemai tano dekenai.
Ai do oi mailaia lou,
medu ese sinavai kaukau dekenai ranu ia mailaia lou bamona.
Idia hadohado neganai,
madi edia matana ena ranu ia diho taudia,
be gabeai mai edia moale danu,
anina do idia gogoa.
Io, momokani,
uhe idia abia lao neganai idia tai noho taudia,
be mai moale danu do idia giroa mai,
bona anina idia mailaia neganai ane do idia abia.
Copyright information for `HMO