Psalms 13

Davida ese durua totona Dirava ia noia

Lohiabada e, lau oi laloaboio noho,
ia lao bona edena negai?
Lau do oi laloaboio noho,
ia lao bona hanaihanai, a?
Oiemu vairana,
be lau dekena amo do oi hunia noho,
ia lao bona edena negai?
Laloa hekwarahi bada ese,
lau ia hisihisi henia noho,
ia lao bona edena negai?
Egu lalona do ia hisihisi noho,
dina ibounai, doko lasi, a?
Lau ia hadikaia gwauraia tauna,
be lau dekena amo do ia kwalimu noho,
ela bona edena negai?

Lohiabada e, egu Dirava e,
lau dekenai do oi laloa,
bona egu hereva dekenai do oi haere.
Lau dekenai goada do oi henia lou,
mase dekena amo lau do oi hamauria.
Lau ia hadikaia gwauraia tauna,
be inai bamona do ia hereva, do ia gwau,
“Lau halusia vadaeni.”
Unai garina, mani ia do oi koua,
vadaeni ia ese egu moru,
be do ia moalelaia diba lasi.

To lau ese oiemu lalokau momokani,
be lau abidadama henia noho,
bona oi ese lau do oi hamauria dainai,
lau be lau moale noho.
Lau ese Lohiabada dekenai,
ane do lau abia,
badina be ia ese,
iena hariharibada dekenai,
lau ia hanamoa vadaeni.
Copyright information for `HMO