Psalms 131

Abidadama tauna ta ena guriguri

Lohiabada e, egu hekokoroku be lau rakatania vadaeni.
Egu ladana lau habadaia karana be lau hadokoa vadaeni.
Gau bada herea, bona hoa gaudia,
egu aonega idia hanaia gaudia dekenai lau laloa lasi.
Lasi momokani, to lauegu lauma be lau ese lau hamanaua,
bona lau hamanadaia,
mero maragina be sinana ena kemena dekenai ia manau noho bamona.
Egu lauma be unai bamona ia manau noho.

Israela taudia e,
umui ese Lohiabada do umui abidadama henia,
hari inai negana dekena amo ia lao bona hanaihanai.
Copyright information for `HMO