Psalms 132

Dubu Helaga do ita hanamoa

Lohiabada e,
Davida do oi laloaboio lasi.
Hisihisi momo be ia ese ia abia,
mai haheauka danu, mani do oi laloa.

Ia ese oi Lohiabada dekenai ia gwauhamata.
Iakobo ena Dirava dekenai ia gwauhamata,
ia gwau: “Lauegu ruma lalonai do lau raka vareai lasi,
egu mahuta patana dekenai do lau hekure lasi,
ma egu matana do lau koua lasi,
ela bona Lohiabada ena gabu ta do lau abia hegaegae,
Iakobo ena Siahu Ibounai Dirava ena noho gabuna ta be unai.”

Betelehema dekenai sivarai ita kamonai,
Lohiabada ena Taravatu Maua ena herevana ita kamonai,
bona ita ese Iara ena uma gabuna dekenai ita davaria.
Vadaeni ita gwau,
“Lohiabada ena Ruma dekenai do ita lao.
Iena terona ena vairana dekenai do ita tomadiho be namo.”
Lohiabada e, do oi toreisi,
oiemu laga-ani gabuna dekenai do oi mai,
bona oi ese oiemu Taravatu Maua do oi mailaia.
Inai Maua be oiemu siahu ena toana.
Oiemu hahelagaia taudia ese,
kara maoromaoro sibona nega ibounai do idia karaia be namo.
Bona oiemu bese taudia,
be mai moale bada danu do idia boiboi be namo.

10 Oi ese oiemu hesiai tauna Davida dekenai oi gwauhamata vadaeni.
Lohiabada e,
oi ese oi abia hidi king do oi rakatania lasi.

11 Oi ese gwauhamata metauna Davida dekenai oi karaia vadaeni,
bona inai gwauhamata be do oi utua lasi.
Oi gwau,
“Lau ese oiemu natuna ta dekenai king dagi do lau henia,
bona ia ese oiemu gabu dekenai king siahuna do ia abia.
12 Bema oiemu natuna tau ese,
egu gwauhamata taravatuna idia badinaia,
bona idia dekenai lau henia taravatu do idia kamonai henia neganai,
idia edia natudia danu ese,
oiemu king dagina do idia abia noho, nega hanaihanai.”

13 Lohiabada ese Siona ia abia hidi vadaeni.
Ia ura Siona be iena hanua do ia halaoa.
14 Ia gwau,
“Inai hanua dekenai do lau noho ela bona hanaihanai,
badina be inai gabu lau ura henia momokani.
15 Lau ese gau ibounai Siona dekenai do lau atoa,
iena taudia edia ura gaudia ibounai.
Bona iena ogogami taudia dekenai,
aniani momo do lau henia,
idia boga kunu totona.
16 Lau ese Siona ena hahelagaia taudia do lau hanamoa,
edia kara ibounai dekenai.
Idia ese hamauria hereva do idia harorolaia,
bona Siona ena taudia ese ane do idia abia,
mai edia moale danu.

17 “Siona dekenai Davida ena tubuna ta,
be king badana momokani do lau halaoa.
Siona dekenai, lau ese lau abia hidi king ena king siahuna,
be do ia noho ela bona hanaihanai.
18 Ia do idia hadikaia gwauraia taudia be do lau hahemaraidia,
to iena basileia taudia be do idia noho,
mai namo bona mai goada danu.”
Copyright information for `HMO