Psalms 137

Israela taudia be Babulonia dekenai idia lalohisihisi ena ane

Babulonia ena sinavai badibadinai ai helai,
bona unuseni Siona ai laloa neganai ai tai.
Sinavai badinai idia gini noho audia edia rigi dekenai,
aiemai gita ai taua dae.
Ai idia abia mauri taudia ese,
ai idia oda henia ane do ai abia,
idia do ai hamoalea totona.
Idia gwau,
“Siona ena ane ta do umui abia.”

To idau tano dekenai,
Lohiabada ena ane be edena bamona do ai abia diba?
Ierusalema e, bema lau ese oi lau laloaboio neganai,
namona be egu imana do ia dika,
vadaeni gita do lau botaia lou diba lasi.
Bema oi lau laloaboio neganai,
bona oi be egu moale gauna momokani do lau halaoa lasi neganai,
namona be egu malana do ia dika,
vadaeni ane do lau abia lou lasi.

Lohiabada e,
Edoma taudia edia kara mani oi laloa noho,
Ierusalema idia tuari henia, bona idia abia neganai,
edia hereva mani oi laloa lou, idia gwau,
“Ierusalema hanua do ita makohia, do ia diho momokani.”

Babulonia e, kamonai!
Oi be do idia hadikaia ore momokani.
Ai dekenai kara dika oi karaia vadaeni,
ena davana oi dekenai do ia karaia tauna be do ia moale,
bona oiemu natuna maragidia do ia abia,
nadi badana dekenai do ia negedia diho, ia hamasedia ore,
unai tauna be do ia moale.
Copyright information for `HMO