Psalms 138

Dirava do ita tanikiu henia

Lohiabada e,
mai egu kudouna ibounai danu lau ese oi do lau tanikiu henia,
ma idau dirava edia vairana dekenai,
oi do lau hanamoa egu ane dekena amo.
Oiemu Dubu Helaga ena vairana dekenai do lau tui diho,
bona oiemu ladana do lau hanamoa,
oiemu noho hanaihanai lalokauna,
bona oiemu abidadama kara ai dekenai dainai.
Badina be oi ese oi hedinaraia vadaeni,
oiemu ladana bona oiemu hereva be namo herea,
idia ese gau ibounai edia namo idia hereaia noho.
Lau ese oi dekenai lau boiboi neganai,
egu noinoi oi kamonai henia,
bona oiemu goada dekena amo lau oi hagoadaia momokani vadaeni.

Lohiabada e,
tanobada ena king ibounai ese oi do idia hanamoa,
badina be oiemu gwauhamata hereva idia kamonai vadaeni.
Lohiabada ena kara badadia do idia hanamoa, edia ane dekenai,
badina be oi Lohiabada, oiemu hairaina be bada herea.

Lohiabada e,
oi be ataiai momokani oi noho,
to oi ese manau taudia oi laloa noho,
bona hekokoroku taudia ese,
oi dekena amo idia hunia diba lasi.
Hekwarahi bona hisihisi momo lau dekenai idia vara neganai,
oi ese egu mauri oi naria noho.
Lau idia hadikaia gwauraia taudia,
be oi ese edia badu oi koua noho,
bona oiemu siahu dekena amo lau oi hamauria noho.
Lohiabada e,
lau diba oi ese lau dekenai oi gwauhamata gaudia ibounai,
be do oi karaia momokani.
Lohiabada e,
oiemu lalokau bona bogahisihisi do idia noho hanaihanai.
Oi ese oi hamatamaia vadaeni gaukara,
be mani do oi rakatania lasi.
Copyright information for `HMO