Psalms 139

Dirava ese ita ia diba momokani, bona ia ese ita ia naria noho

Lohiabada e,
oi ese egu lalona oi tahua vadaeni,
lau oi diba momokani vadaeni.
Egu kara ibounai oi diba vadaeni.
Oi be daudau herea dekena amo egu laloa ibounai oi diba.
Oi ese egu gaukara, bona egu laga-ani oi itaia namonamo noho.
Lauegu kara ibounai oi diba.
Do lau hereva lasi neganai,
oi ese egu hereva be oi diba guna vadaeni.

Oi ese egu kahana kahana dekenai oi noho.
Oiemu siahu dekena amo lau oi naria noho.
Oiemu diba egu kara dekenai be ia bada herea momokani.
Inai bamona diba be lau davaria diba lasi.

Oiemu Lauma dekena amo edeseni do lau lao diba?
Oiemu vairana dekena amo edena bamona do lau heau boio?
Guba dekenai bema lau daekau gwauraia, oi be unuseni oi noho.
Mase taudia edia gabu dekenai bema lau hekure gwauraia,
oi be unuseni oi noho danu.
Bema dina ia daekau kahana dekenai lau roho lao neganai,
o dina ia diho kahana,
ena daudau momokani gabuna dekenai lau noho neganai,
10 oi be unuseni oi noho, lau do oi hakaua totona,
bona lau do oi durua totona.

11 Sedira lau ese dibura do lau noia, ia ese lau do ia hunia,
o diari do lau noia,
lau ia hagegea noho diari, be do ia dibura,
12 to dibura be ia dibura lasi oi dekenai,
bona oi dekenai hanuaboi be ia diari, dina bamona.
Dibura bona diari ruaosi be idia hegeregere oi dekenai.

13 Oi ese egu tauanina ena kahana ibounai oi karaia.
Lauegu sinana ena bogana dekenai lau oi atoa vadaeni.
14 Oi lau tanikiu henia,
badina mai hoa danu lau oi karaia.
Oiemu kara ibounai be mai hoa bona gari danu.
Lauegu kudouna dekenai,
inai bamona lau diba momokani.
15 Lauegu turiana be,
egu sinana ena bogana lalonai idia vara hamatamaia noho neganai,
lau be unai hunia gabuna dekenai lau noho neganai,
oi be oi diba lau be unuseni.
16 Lau be do lau vara lasi neganai,
oi ese lau oi itaia.
Lau be do lau vara lasi neganai,
oi ese egu mauri dinadia oi torea vadaeni oiemu buka dekenai,
unai dinadia be do idia hamatamaia lasi neganai.

17 Dirava e,
oiemu laloa be lau dekenai idia dobu bona namo herea momokani.
Oiemu laloa be momo herea momokani.
18 Bema idia lau duahia neganai,
idia be kone miri idia momo herea bamona.
Lau noga neganai,
lau be oi danu lau do noho.

19 Dirava e,
lau ura be kara dika taudia oi ese oi alaia mase!
Lau ura dagedage taudia ese lau do idia rakatania!
20 Idia ese oi idia hereva dika henia.
Oiemu ladana hadikaia hereva idia gwauraia noho.
21 Lohiabada e,
oi dekenai idia badu noho taudia,
be lau ese lau badu henidia noho!
Oi dekenai idia dagedage henia taudia be lau ura henidia lasi.
22 Lau ese lau badu henidia momokani,
bona lau laloa idia be lau idia tuari henia taudia bamona.

23 Dirava e,
egu kudouna do oi tahua,
ena dala ibounai do oi diba.
Egu lalona danu do oi tohoa,
bona egu laloa gaudia do oi davaria.
24 Do oi itaia, bema egu lalona dekenai dika ta ia noho,
bona noho hanaihanai dalana dekenai mani lau do oi hakaua.
Copyright information for `HMO