Psalms 140

Dirava ese do ia gimaia totona Davida ia noia

Lohiabada e,
kara dika taudia dekena amo lau do oi hamauria.
Dagedage taudia dekena amo lau do oi naria.
Idia ese nega ibounai,
kara dika karaia daladia idia laloa noho,
bona nega ibounai heai idia havaraia noho.
Edia maladia be mai matadia,
gaigai edia isena bamona,
bona edia bibina dekenai,
be koria gaigai ena mase muramurana ia noho.

Lohiabada e,
kara dika taudia dekena amo lau do oi gimaia.
Dagedage taudia dekena amo lau do oi naria.
Idia ese lau do idia hadikaia dalana idia tahua noho.
Hekokoroku taudia ese tarapu ta idia hunia vadaeni,
lau do idia abia totona.
Dika taudia ese edia reke ena varo idia karaia hegaegae,
bona egu raka dala dekenai inai tarapu idia atoa vadaeni,
lau do idia dogoatao totona.

Lau ese Lohiabada lau hamaoroa,
lau gwau,
“Oi be lauegu Dirava.”
Lohiabada e, lau do oi durua!
Egu boiboi mani do oi kamonai!
Lohiabada e, oi be egu Dirava,
oi be egu hamauria Tauna goadana.
Oi ese tuari lalonai lau oi naria vadaeni.
Lohiabada e, kara dika taudia edia ura do oi henia lasi.
Edia palani dikana do oi durua lasi.

Lau idia hadikaia gwauraia taudia dekenai,
kwalimu do oi henia lasi.
Lau dekenai idia hereva dika vadaeni,
lau do idia haorea totona.
To inai dika, lau dekenai do idia karaia gwauraia gauna,
be idia sibodia dekenai do oi havaraia,
inai dika ese idia do ia hadikaia momokani.
10 Lahi gidadia be edia kwaradia edia latanai do oi hamorua,
bona guri badana lalonai idia do oi negea diho,
vadaeni unai guri dekena amo do idia toreisi lou lasi.
11 Taunimanima idia samania koikoi taudia dekenai,
kwalimu do oi henia lasi.
Bona dagedage taudia dekenai dika do oi havaraia,
vadaeni oi ese idia do oi haorea momokani.

12 Lohiabada e,
lau diba ogogami taudia,
bona gau lasi taudia,
be tau dikadia ese idia dagedage henidia neganai,
oi ese mai maoromaoro danu,
unai hisihisi abia taudia oi durua noho.
13 Momokani,
kara maoromaoro taudia ese oiemu ladana do idia hanamoa.
Kara maoromaoro taudia be oiemu vairana dekenai do idia noho.
Copyright information for `HMO