Psalms 141

Adorahi ena guriguri ta

Lohiabada e,
oi dekenai lau noinoi noho,
lau do oi durua haraga.
Oi dekenai lau boiboi noho,
mani lau dekenai do oi kamonai.
Lau ura egu guriguri do oi abia dae,
bona ena mamina oi dekenai be namo,
muramura mai bonana namona bamona.
Bona lau ura egu imana lau abia isi kara ena namo,
be adorahi boubouna ena namo hegeregerena, oiemu vairana dekenai.

Lohiabada e, egu uduna do oi gimaia,
egu bibina ena hereva do oi biagua.
Lau do oi durua,
vadaeni do lau ura lasi kara dika do lau karaia,
bona lau do oi naria,
vadaeni kara dika taudia danu do lau haboua lasi,
kara dika karaia totona.
Edia aniani pata dekena amo lau do oi hakaua siri.

Tau namona ese,
iena bogahisihisi dekena amo, lau do ia dadabaia,
o lau dekenai do ia gwau henia, be namo.
To lau ese kara dika taudia danu do lau turana karaia lasi,
badina be nega ibounai,
edia kara dika koua totona lau guriguri noho.
Unai dika taudia be tau haida ese do idia dogoatao,
bona nadi hagahaga gabuna dekena amo do idia negea diho,
do idia mase.
Unai neganai taunimanima do idia diba,
Lohiabada ena hereva be momokani.
Edia turiadia be tau haida ese,
guria gabuna ena isena kahirakahira do idia negea.
Edia toana be hegeregere tau ese au ta ia siria,
ia utua maragimaragi, bona unai gaudia ia negea kava bamona.

To Dirava Lohiabada e,
lau be oi dekenai lau abidadama noho.
Oi ese lau oi naria namonamo noho,
vadaeni lau mauri noho.
Mase dekena amo lau do oi gimaia noho.
Lau do idia abia totona,
tarapu, idia atoa hegaegae gaudia,
dekena amo mani lau do oi hamauria.
Kara dika taudia edia tarapu dekena amo lau do oi gimaia.
10 Kara dika taudia mani do oi hadikaia,
vadaeni idia sibodia idia karaia tarapu ese idia do ia abia,
to lau ese do lau heau mauri.
Copyright information for `HMO