Psalms 144

Davida ena kwalimu dainai ia ese Dirava ia hanamoa

Lohiabada lau hanamoa noho,
badina ia be egu Nadi Badana.
Ia ese tuari totona egu imana ia hadibaia noho,
bona heatu totona,
ia ese egu ima kwakikwakina ia hadibaia noho.
Ia ese lau ia lalokau henia noho,
bona ia be egu hunia gabu namona.
Ia be egu kohoro,
bona ia be egu hamauria Tauna.
Egu mauri do ia naria totona,
lau ese ia lau abidadama henia noho.
Bona ia ese bese idauidau taudia,
be egu siahu henunai ia atoa.

Lohiabada e,
ai taunimanima be dahaka,
oi ese oi laloa noho ai dekenai?
Ai be gau ta lasi bamona,
anina lasi, to edena bamona oi ese ai oi naria noho?
Ai taunimanima be hahodi tamona sibona bamona,
bona aiemai mauri dinadia be daudau lasi,
dina ena laulau ia hanaia haraga bamona.

Lohiabada e,
namona be oi ese guba do oi kehoa,
bona do oi diho mai.
Oiemu imana be ororo dekenai do oi atoa,
vadaeni kwalahu badana do ia vara.
Kevaru do oi siaia mai,
oi dekenai idia tuari henia taudia do oi lulua lao.
Oiemu diba be idia dekenai do oi pidia, bona do oi halusidia.
Lau hamauria totona,
oiemu imana be ataiai dekena amo do oi atoa diho,
bona ranu dobu dekena amo lau do oi veria mauri.
Idau bese taudia edia siahu dekena amo danu,
lau do oi hamauria.
Edia ududia ese hereva momokani idia gwauraia lasi.
Idia ese Dirava dekenai idia gwauhamata henia noho,
idia gwau edia hereva be momokani,
to gauna be koikoi sibona.

Dirava e,
lau ese ane matamatana oi dekenai do lau abia.
Varo ibounai 10 gita dekena amo,
oi dekenai miusiki do lau gadaralaia.
10 Oi ese king taudia oi durua,
vadaeni tuari dekenai idia kwalimu.
Oi ese lau, oiemu hesiai tauna Davida oi hamauria noho.

11 Tuari ena dagedage dekena amo lau do oi hamauria,
bona idau bese taudia edia siahu dekena amo,
lau do oi veria mauri.
Edia ududia ese hereva momokani idia gwauraia lasi.
Idia ese Dirava dekenai idia gwauhamata henia noho,
idia gwau edia hereva be momokani,
to gauna be koikoi sibona.

12 Lohiabada e,
ai ura aiemai natudia tau be maragidia dekena amo,
do idia tubu daekau mai goada danu,
au badadia idia tubu bamona.
Bona ai ura aiemai natudia hahine,
be hegeregere du namodia bamona,
king ena ruma ena kona ta ta dekenai haginia gaudia,
toana namo gaudia.
13 Ai ura aiemai aniani sitoa rumadia be do idia honu momokani,
aniani gaudia idauidau dekena amo.
Ai ura aiemai mamoe ese,
natudia momo do idia havaraia,
bona aiemai rei gabudia,
be mamoe dekenai idia honu momokani.
14 Ai ura danu aiemai boromakau,
be natudia momo do idia havaraia,
bona edia natudia ta do ia vara dika lasi, o do ia mase lasi.
Ai ura danu aiemai hanua edia ariara dekenai,
lalohisihisi ena taitai do ia vara lasi.

15 Inai bamona hanamoa idia davaria bese taudia,
be do idia moale noho.
Edia Dirava be Lohiabada, ena bese taudia be idia moale noho.
Copyright information for `HMO