Psalms 145

Dirava hanamoa ane

Lauegu Dirava bona lauegu King,
oi do lau hanamoa noho,
bona oiemu ladana badana do lau abia isi noho,
ela bona hanaihanai.
Dina ibounai lau ese oi do lau tanikiu henia,
ma oi do lau hanamoa ela bona hanaihanai.

Lohiabada ena ladana be bada herea,
bona ita ese iena ladana do ita abia isi.
Iena kara badadia do ita tahua diba lasi,
iseda laloa be kwadogi dainai.
Lohiabada e,
oiemu kara badadia be inai nega taudia,
bona gabeai negadia taudia danu ese do idia hanamoa.
Idia ese oiemu kara badadia ibounai do idia gwauraia noho.
Idia ese oiemu hairaina bona oiemu king siahuna,
do idia herevalaia,
bona lau ese oiemu hoa karadia do lau laloa noho.
Taunimanima ese oiemu kara badadia do idia herevalaia,
bona lau ese oiemu ladana ena bada do lau gwauraia.
Ma idia ese oiemu kara namodia ena sivarai do idia gwauraia,
bona oiemu bogahisihisi, be edia ane dekenai do idia herevalaia.

Lohiabada be mai ena lalokau bona mai ena bogahisihisi.
Ia be badu haraga lasi,
bona ia ese ita ia lalokau henia nega ibounai.
Lohiabada ena kara be namo,
taunimanima ibounai dekenai.
Ia karaia gaudia ibounai dekenai iena bogahisihisi ia henia.
10 Lohiabada e, oi ese oi karaia gaudia ibounai ese,
oiemu ladana do idia abia isi,
bona oiemu bese taudia ese oi do idia hanamoa bada.
11 Idia ese oiemu King siahuna ena hairaina do idia herevalaia,
bona oiemu goada badana do idia gwauraia.
12 Vadaeni taunimanima ibounai ese,
oiemu kara badadia ena sivarai do idia diba.
Oiemu basileia ena goada bona hairaina danu do idia diba.
13 Oiemu King siahuna be do ia noho hanaihanai.
bona oiemu King dagi be do ia doko diba lasi.
Lohiabada ena gwauhamata be ia ese ia badinaia noho,
bona iena kara ibounai be namo.
14 Hisihisi idia abia noho taudia,
be Lohiabada ese ia durua noho,
bona dagedage taudia ese tau haida idia hahisia neganai,
Lohiabada ese unai hisihisi taudia ia abia isi noho.
15 Lohiabada e,
idia mauri noho gaudia ibounai ese oi dekenai idia itaia noho,
badina oi ese edia aniani oi henidia noho, idia hitolo neganai.
16 Oi ese aniani hegeregere oi henidia,
bona idia boga kunu noho.

17 Lohiabada ena kara ibounai be maoromaoro,
bona ia ese taunimanima ibounai dekenai ia bogahisihisi henia noho.
18 Lohiabada be ia dekenai idia boiboi taudia dekenai ia noho.
Idia boiboi henia mai edia momokani danu taudia dekenai,
Lohiabada be idia kahirakahira ia noho.
19 Ia dekenai idia gari taudia dekenai,
idia ura henia gaudia ia henia noho.
Edia taitai ia kamonai,
bona ia ese idia ia hamauria noho.
20 Ia idia lalokau henia taudia,
be Lohiabada ese ia naridia namonamo,
to ia ese kara dika taudia do ia hadikaia ore.

21 Lau ese nega ibounai Lohiabada do lau hanamoa.
Namona be taunimanima ibounai ese,
iena ladana helagana do idia hanamoa ela bona hanaihanai.
Copyright information for `HMO