Psalms 15

Edena bamona kara be Dirava ese ia ura ita karaia?

Lohiabada e,
daika be oiemu Dubu Helaga dekenai do ia noho?
Edena tauna be Siona,
oiemu ororo helagana dekenai,
do ia tomadiho diba?
Tauna be inai:
Ia be nega ibounai Dirava ia kamonai henia.
Ia ese kara maoromaoro sibona ia karaia,
bona iena kudouna dekena amo,
hereva momokani ia gwauraia noho,
mai laloa maoromaoro danu.
Ia ese iena hereva dekenai,
haida ia hadikaia lasi,
bona iena turana dekenai,
hadikaia kara ta ia karaia lasi.
Bona iena badibadinai ia noho tauna totona,
hadikaia hereva ta ia gwauraia lasi.
Ia ese, Dirava ese ia negea tauna ia ura lasi,
to ia ese,
Dirava idia gari henia taudia ia hanamoa noho.
Sedira ia ese do ia davaria,
iena gwauhamata hereva do ia badinaia,
be auka herea,
to ia be idau lasi,
do ia badinaia noho.
Ia ese iena moni ia heniatorehai lasi,
atoa kau davana abia totona.
Bona kerere lasi tauna hadikaia totona,
taunimanima ese moni idia henia gwauraia neganai,
unai tau ese unai moni ia abia dae lasi.

Unai bamona ia karaia tauna,
be do ia gini goada noho,
gau ta ese ia do ia hadikaia lasi.
Copyright information for `HMO