Psalms 16

Dirava dekenai ia abidadama henia tauna ena guriguri

Dirava e, lau do oi hamauria,
badina be lau ese oi lau abidadama henia.
Oi Lohiabada dekenai lau hereva,
lau gwau, “Oi be lauegu Lohiabada.
Lau dekenai idia noho gau namodia ibounai,
be oi dekena amo idia mai.”
Lohiabada ena taudia be namo bada herea!
Lau be idia danu lau noho neganai,
lau be moale bada.
Dirava idauna murinai idia heau taudia ese,
edia hisihisi idia habadaia noho.
Edia inuinu boubou gaudia be rara,
bona lau ese unai bamona boubou,
be do lau karaia lasi.
Edia dirava dekenai lau tomadiho henia lasi,
ma edia dirava ena ladana lau gwauraia lasi.
Lohiabada e,
oi lau abia hidi vadaeni,
lau be mai egu dirava idauna ta lasi.
Lau dekenai hegeregere lasi gaudia ibounai,
be lau dekenai oi henia noho.
Ma lau dekenai do idia vara gaudia,
be oi ese oi naria noho.
Oi ese gau namodia momo lau dekenai oi henia.
Oi dekena amo egu ahuna be namo bada herea!

Lohiabada lau hanamoa noho,
badina ia ese lau ia hakaua noho dainai,
hanuaboi lalonai laloa maoro ese,
egu dala lau dekenai ia hadibaia.
Nega ibounai lau diba,
Lohiabada be lau dekenai ia noho.
Ia be lau kahirakahira dainai,
gau ta ese lau ia hagaria lasi.
Unai dainai, egu kudouna ia moale,
bona Lohiabada lau tanikiu henia noho.
Lauegu tauanina danu ia noho namo,
10 badina oi Lohiabada ese,
lau oi rakatania lasi.
Mase taudia edia gabu dekena amo,
oi ese lau oi gimaia noho.
Bona oi ese oiemu Helaga Tauna do oi naria,
ia ese mase ena bodaga do ia davaria lasi.

11 Mauri dalana be,
oi ese lau dekenai oi hedinaraia vadaeni.
Oiemu vairana dekenai,
lau be mai moale danu lau noho,
bona inai moale do ia noho ela bona hanaihanai.
Copyright information for `HMO