Psalms 18

Lohiabada ese ia hamauria dainai, Davida ese tanikiu henia ane ia abia

Lohiabada e,
oi be egu goada ena badina.
Lau ese oi lau lalokau henia noho!
Lohiabada be egu Nadi Badana.
Ia be egu magu, bona egu hamauria Tauna.
Egu Dirava be egu kohoro,
lau heau mauri gabuna.
Ia ese lau ia gimaia noho, kesi bamona.
Ia ese lau idia hadikaia gwauraia taudia,
edia dala ia koua,
vadaeni lau noho namo.
Lohiabada dekenai lau tai henia,
bona lau idia tuari henia taudia dekena amo,
Lohiabada ese lau ia hamauria noho.
Lohiabada ita hanamoa!

Mase ena goada mai gari danu ese,
lau ia hagegea noho,
bona dika bada be,
abata bamona lau ia hagaria bada noho.
Mase ena goada mai gari danu ese,
lau ia hagegea noho,
bona guria gabuna be,
tarapu bamona lau ia naria hegaegae noho.
Egu hisihisi bona gari neganai,
lau ese Lohiabada lau boiboi henia.
Durua totona Lohiabada dekenai lau tai henia.
Ia ese iena Dubu lalonai,
egu gadona ia kamonai.
Durua totona lau boiboi neganai,
be Lohiabada ese ia kamonai.
Unai neganai tanobada be ia marere,
ma ia heudeheude.
Ororo edia badina nadi,
be kahana kahana dekenai idia mareremarere,
badina Dirava be ia badu dainai.
Iena udubaubauna dekena amo,
kwalahu ia daekau lao.
Lahi ena siahu,
be iena uduna dekena amo ia mai,
lahi ena hururuhururu bada herea.
Dirava ese guba ia darea parara,
bona ia diho mai.
Ori dibura herea be iena aena henunai.
10 Kerubi aneru ena latanai ia helai, ia roho lao.
Lai ena hanina dekenai ia roho haragaharaga.
11 Dibura dekena amo sibona ia koua,
ori korema momokani ese,
Lohiabada ia koua hagegea.
12 Kevaru be iena vairana,
dekena amo ia hedinarai mai.
Medu, aisi nadi bamona,
bona lahi hururuhururu,
be ori korema dekena amo,
idia mai murimurina dekenai.
13 Lohiabada ese guba boiboi dekena amo ia hereva.
Ataiai Momokani Diravana ena gadona,
be guba dekena amo hereva ia gwauraia.
14 Iena diba ia pidia,
bona ia dekenai idia dagedage taudia ia luludia.
Kevaru dekena amo ia ese idia ia pidia,
ia halusidia momokani.
15 Lohiabada e,
oi dekenai idia dagedage taudia,
be oi ese oi gwau henidia neganai,
bona oi ese mai badu danu,
oi boiboi henidia neganai,
davara bada ena ranu ia heau boio,
bona ena tano be ia hedinaraia.
Vadaeni tanobada ena dobu gabudia,
be taunimanima ese idia itaia.

16 Lohiabada ese ataiai dekena amo,
lau dekenai iena imana ia atoa,
lau ia dogoatao.
Ia ese ranu dobu dekena amo lau ia veria mauri.
17 Lau dekenai idia tuari henia taudia,
edia goada dekena amo lau ia hamauria,
bona lau idia dagedage henia taudia,
idia ese egu goada idia hereaia taudia,
dekena amo, Lohiabada ese lau ia hamauria.
18 Hisihisi lau davaria neganai,
idia ese lau idia tuari henia,
to Lohiabada ese lau ia durua,
ia ese lau ia naria.
19 Dika bona gari gabuna dekena amo,
ia ese lau ia hamauria.
Lohiabada ese lau dekenai ia moale dainai,
lau ia veria mauri.

20 Lohiabada ese davana namona,
be lau dekenai ia henia noho,
badina be lau kara maoromaoro noho.
Lau be kerere lasi dainai,
ia ese lau ia hanamoa noho.
21 Lohiabada ena dala ibounai,
be lau kamonai henia vadaeni.
Egu Dirava dekena amo lau raka siri lasi.
22 Iena taravatu ibounai,
be lau ese lau naria vadaeni,
bona iena oda be lau ese lau utua lasi.
23 Ia diba lau be kerere lasi,
bona kara dika dekena amo lau raka siri vadaeni.
24 Egu kara maoromaoro hegeregerena,
Lohiabada ese lau dekenai ahuna namona ia henia,
badina ia diba lau be kerere lasi.

25 Lohiabada e,
oi ese bogahisihisi tauna dekenai,
bogahisihisi oi henia noho,
bona kara maoromaoro tauna dekenai,
kara maoromaoro oi henia noho.
26 Laloa goevagoeva tauna dekenai,
oiemu laloa goevagoeva oi hedinaraia noho,
to kara gagevagageva tauna dekenai,
oiemu kara danu be gagevagageva.
27 Badina be manau taudia,
hekokoroku lasi taudia,
be oi ese oi hamauria noho,
to hekokoroku taudia be,
oi ese oi hamanaua noho.
28 Lohiabada e,
oi ese lau dekenai diari oi henia noho.
Oi ese egu dibura oi hadiaria noho.
29 Oi ese goada lau dekenai oi henia noho,
vadaeni lau idia hadikaia gwauraia taudia,
be lau tuari henidia noho,
bona siahu danu lau dekenai oi henia noho,
edia magu do lau hamakohia diba.

30 Dirava ena kara be namo herea momokani.
Iena gwauhamata be idia momokani vadaeni.
Ia dekenai idia abidadama henia taudia,
be Dirava ese idia ia gimaia, kesi bamona.
31 Lohiabada sibona be Dirava,
bona Dirava sibona be iseda Nadi Badana.
32 Dirava ese lau dekenai goada ia henia noho.
Ia ese egu raka dalana ia hanamoa noho.
33 Lohiabada ese egu aena be,
dia ena aena hegeregerena ia halaoa,
vadaeni ororo dekenai lau gini goada noho.
34 Lohiabada ese egu imana ia hadibaia noho,
vadaeni tuari dekenai lau goada,
bona lau ese,
auri laboralabora peva lau veria diba.
35 Lohiabada e, oi ese lau oi gimaia,
bona lau oi hamauria noho.
Oiemu imana dekena amo lau oi dogoatao.
Oiemu naria kara ese,
lauegu ladana ia habadaia vadaeni.
36 Oi ese lau oi naria dainai,
tau dikadia ese lau idia abia mauri lasi,
bona lau be nega ta lau moru lasi.

37 Lau dekenai idia tuari henia taudia,
be lau lulua noho,
bona lau ese idia lau dogoatao.
Lau be lau heau noho, doko lasi,
ela bona lau ese idia lau hadikaia ore.
38 Lau ese idia lau gwadaia,
idia moru, idia toreisi lou lasi.
Egu vairana dekenai idia hekure noho,
idia lusi momokani.
39 Lohiabada e, do lau tuari totona,
oi ese goada lau dekenai do oi henia noho.
Bona kwalimu danu,
be lau dekenai do oi henia noho,
lau idia tuari henia taudia dekena amo.
40 Oiemu durua dainai,
lau dekenai idia tuari taudia,
be lau dekena amo idia heau,
vadaeni lau idia dagedage henia taudia,
be lau ese lau alaia ore.
41 Idia ese durua totona idia noinoi,
to tau ta ese idia ia hamauria lasi.
Lohiabada dekenai idia tai,
to ia ese idia dekenai ia haere lasi.
42 Lau ese idia lau botaia patapata,
idia be tano kahu bamona idia lao,
vadaeni lai ese idia ia hodaia ore.
Ariara dekenai idia noho, kopukopu bamona,
lau ese idia do lau moia diho momokani.

43 Taunimanima momo ese,
lau idia dagedage henia neganai,
oi ese lau oi hamauria,
bona bese idauidau edia gunalaia tauna,
be oi ese lau oi halaoa.
Lau diba lasi taudia ese,
egu hesiai gaukara idia karaia noho.
44 Idau bese taudia ese,
egu vairana dekenai idia tui diho noho.
Egu hereva idia kamonai neganai,
lau dekenai idia kamonai henia.
45 Idau bese taudia edia kudouna,
be do idia manoka lao.
Idia ese edia hunia gabudia dekena amo,
mai gari bada danu do idia raka mai.

46 Lohiabada ia mauri noho!
Egu Nadi Badana lau hanamoa noho!
Lau ia hamauria Diravana ena ladana,
be do ita hanamoa bada!
47 Lau dekenai idia tuari taudia dekena amo,
Dirava ese kwalimu lau dekenai ia henia noho.
Bese idauidau taudia be egu siahu henunai,
Dirava ese ia atodia noho.
48 Lau dekenai idia dagedage taudia dekena amo,
Dirava ese lau ia hamauria noho.
Lohiabada e, momokani oi ese,
lau idia hadikaia gwauraia taudia,
dekena amo lau dekenai kwalimu oi henia,
bona dagedage taudia dekena amo lau oi hamauria.
49 Inai dainai, Lohiabada e,
bese idauidau edia huana dekenai,
lau ese oiemu ladana do lau hanamoa.
Ane dekena amo oiemu ladana do lau hanamoa.
50 Dirava ese kwalimu badana,
be iena king dekenai ia henia noho.
Ia abia hidi tauna dekenai,
Dirava ese iena noho hanaihanai lalokauna ia henia noho.
Inai lalokau,
be Davida bona iena bese taudia,
edia latanai do ia noho,
ela bona hanaihanai.
Copyright information for `HMO