Psalms 2

Dirava ese ia abia hidi King

Badina dahaka bese idauidau ese,
tuari daladia idia tahua?
Badina dahaka taunimanima edia laloa be kavakava?
Edia king taudia be tuari totona idia toreisi,
bona edia lohia taudia ese idia haboua noho.
Idia ura be,
Lohiabada bona ia ese ia Abia Hidi Tauna,
do idia dagedage henia.
Idia gwau,
“Ita ura lasi Lohiabada,
bona iena King henunai do ita noho,
Idia ese ita idia guia vadaeni,
be ita ese unai guia varodia do ita negea.”

Guba dekenai ia noho Dirava ese,
idia dekenai do ia kiri.
Ia ese edia laloa dekenai do ia hevaseha.
Ia ese idia do ia gwau henia,
mai badu danu.
Iena badu mai siahu bada ese do ia hagaridia.
Do ia gwau,
“Siona Ororo ena ataiai dekenai,
lauegu ororo helagana dekenai,
lauegu King do lau atoa.”

King do ia hereva, do ia gwau,
“Lau ese Lohiabada ena hereva do lau harorolaia,
inai bamona lau dekenai ia gwau,
‘Oi be lauegu natuna,
hari dina dekenai oi lau havaraia vadaeni.
Lau dekenai oi noinoi,
vadaeni lau ese bese idauidau ibounai,
be oi dekenai do lau henia.
Tanobada ibounai oi dekenai do lau henia, oiemu.
Oi ese idia do oi hamakohia,
auri itotohi dekena amo.
Uro bamona, idia do oi makohia maragimaragi.’ ”

10 Unai dainai, king taudia e,
inai sisiba do umui kamonai:
Tanobada ena lohia taudia e, do umui diba.
11 Lohiabada do umui tomadiho henia,
mai emui gari danu,
Mai heudeheude danu Lohiabada do umui hanamoa.
12 Dirava ena Natuna do umui kisi henia,
do ia badu garina,
bona do umui mase haraga garina.
Badina be iena badu be ia vara haraga diba.
To ia dekenai idia abidadama taudia be idia moale,
ia ese ia naridia dainai.
Copyright information for `HMO