Psalms 20

King do ia kwalimu totona Davida ese Dirava ia noia

Oiemu nega dika bona hisihisi neganai,
Lohiabada ese oi dekenai durua do ia henia.
Iakobo ena Dirava ese oi do ia gimaia.
Iena helaga gabuna dekena amo,
iena durua do ia siaia mai.
Siona Ororo dekena amo,
goada oi dekenai do ia henia.
Oiemu boubou gaudia ibounai do ia laloa,
bona oiemu gabua boubou gaudia,
be do ia abia dae.
Oiemu kudouna ena ura,
be oi dekenai do ia henia,
bona oiemu palani ibounai,
edia anina do ia havaraia.
Oiemu kwalimu dainai,
ai be mai moale bada danu do ai boiboi,
bona Dirava ena ladana dainai,
aiemai pepe do ai abia isi.
Lohiabada ese oiemu noinoi ibounai,
edia anina be oi dekenai do ia havaraia.

Harihari lau diba vadaeni,
Lohiabada ese ia abia hidi tauna ia durua noho.
Iena gabu helagana dekena amo,
egu noinoi ia haere henia noho,
bona iena siahu badana dekena amo,
kwalimu badadia ia henia noho.
Taunimanima haida ese tuari totona,
kariota idia abidadama henia noho,
ma haida ese hosi idia abidadama henia noho.
To ai ese Lohiabada,
aiemai Dirava ai abidadama henia noho.
Unai taudia be do idia hekwakwanai,
bona do idia moru diho.
To ai be do ai toreisi,
bona do ai gini goada.

Lohiabada e, king do oi hamauria!
Oi dekenai ai boiboi neganai,
mani ai dekenai do oi haere henia.
Copyright information for `HMO