Psalms 21

Ia kwalimu dainai Davida ese Dirava ia hanamoa

Lohiabada e,
oiemu goada dainai,
king be ia moale bada noho.
Kwalimu oi henia dainai ia moale bada noho.
Oi ese iena kudouna ena ura oi henia vadaeni.
Iena noinoi gauna,
be oi ese oi henia vadaeni.
Oi ese king oi abia dae neganai,
hanamoa bada ia dekenai oi henia,
bona iena kwarana dekenai korona,
golo gauna oi atoa.
Ia ese oi dekenai mauri ia noia,
bona oi ese ia dekenai oi henia.
Iena mauri dinadia,
be oi ese do oi halataia,
ela bona hanaihanai.
Kwalimu momo ia dekenai oi henia dainai,
taunimanima momo ese,
king ena ladana idia hanamoa noho.
Iena sivarai idia gwauraia loaloa noho,
bona iena king siahuna be ia bada noho.
Momokani, Lohiabada e,
oi ese king oi hanamoa bada vadaeni,
bona inai hanamoa,
be do idia noho ela bona hanaihanai.
Oi be ia dekenai oi noho dainai,
ia moale bada noho.
King ese Siahu Ibounai Lohiabada,
ia abidadama henia noho.
Bona oi Lohiabada,
oiemu noho hanaihanai lalokauna dainai,
king be do ia gini goada noho.

King ese ia dekenai idia tuari taudia ibounai,
be do ia abia mauri.
Ia dekenai idia dagedage noho taudia,
be king ese do ia dogoatao.
King be do ia hedinarai mai neganai,
ia ese unai taudia do ia hadikaia ore,
lahi bada ese gau ibounai ia araia ore bamona.

Lohiabada ese mai badu danu idia do ia alaia ore.
Lahi ese idia do ia gabua ore.
10 Oi ese edia bese taudia,
be tanobada dekena amo do oi kokia ore.
Idia edia natudia ibounai,
be king ese do ia alaia ore.
11 King idia hadikaia dalana,
be idia tahua noho.
Palani dikana ta idia laloa hegaegae noho.
To idia hageregere lasi king do idia halusia,
12 badina king ese iena peva dekena amo,
idia dekenai diba do ia pidia,
bona idia be do idia heau boio.

13 Lohiabada e,
oiemu goada be ai ese do ai hanamoa!
Ai ese ane do ai abia,
bona oiemu siahu badana do ai hanamoa momokani!
Copyright information for `HMO