Psalms 22

Davida ese lalo hisihisi bada dainai Dirava dekenai ia taitai, unai murinai Dirava hanamoa ane ia abia

Egu Dirava e, egu Dirava e,
badina dahaka lau oi rakatania vadaeni?
Badina dahaka oiemu durua,
be daudau herea ia noho.
Badina dahaka egu taitai,
be oi kamonai henia lasi.
Lauegu Dirava e,
dina neganai oi dekenai lau tai,
to lau dekenai oi kamonai lasi.
Hanuaboi neganai danu,
to laga-ani lau davaria lasi.

To oi be Helaga Dirava,
terona dekenai oi helai.
Oi be Israela taudia ese idia hanamoa noho.
Aiemai sene taudia ese,
oi dekenai idia abidadama henia,
Oi dekenai idia abidadama,
vadaeni oi ese idia oi hamauria.
Oi dekenai idia taitai,
vadaeni mauri idia davaria.
Idia ese oi idia abidadama henia,
vadaeni idia dika lasi. %

To lau be biluga sibona,
lau be tau lasi.
Taunimanima ibounai ese lau idia ura lasi,
lau idia negea vadaeni.
Lau idia itaia taudia ibounai ese,
lau dekenai idia kirikiri,
Lau dekenai idia hereva dika.
Edia malana idia atoa murimuri dekenai,
bona edia kwarana idia giroagiroa,
idia gwau,
“Oi ese Lohiabada dekenai oi abidadama,
badina dahaka ia ese oi ia hamauria lasi?
Bema Lohiabada ese oi ia ura henia neganai,
badina dahaka ia ese oi ia durua lasi?”

To Lohiabada e,
oi ese lauegu sinana ena bogana,
dekena amo lau oi abia mai,
bona lau be egu sinana ena ratana dekenai neganai,
oi ese lau oi naria noho.
10 Lauegu vara dinana dekena amo,
oi dekenai lau abidadama,
bona egu sinana ena bogana dekena amo,
oi be lauegu Dirava.
11 Lau dekena amo do oi noho daudau lasi,
badina nega dikana ia kahirakahira,
bona lau be durua tauna ta lasi.

12 Lau idia hadikaia gwauraia taudia momo ese,
lau idia hagegea noho.
Idia be Basana tano ena boromakau tau dagedagedia bamona.
13 Idia ese edia uduna idia kehoa.
Idia be laiona hegeregere,
mai dagedage danu idia boiboi noho,
bona lau idia koria noho.
14 Lauegu goada ia ore vadaeni,
ranu be tano dekenai idia bubua kava bamona.
Lauegu turiana ibounai be idia dika.
Lauegu kudouna be kandolo bamona,
egu kemena dekenai ia veve ore.
15 Lauegu goada be ia kaukau noho, kahu bamona,
bona egu malana be egu uduna dekenai ia kamokamo.
Mase ena kahu dekenai,
oi ese lau oi rakatania vadaeni.
16 Kara dika taudia orea ta ese lau idia hagegea.
Idia be sisia bamona lau idia koua noho,
egu imana bona aena idia koria noho.
17 Egu turiana ibounai be idia hedinarai noho.
Taunimanima ese lau idia itaia noho,
bona lau dekenai idia kirikirilaia.
18 Lauegu dabua idia haria noho.
Egu dabua be laki dekenai idia haria.

19 To oi, Lohiabada e,
lau dekena amo do oi noho daudau lasi.
Lauegu goada ena badina e,
oi mai haraga, lau do oi durua.
20 Tuari kaia dekena amo lau do oi hamauria.
Unai sisia edia siahu dekena amo,
lauegu mauri do oi hamauria.
21 Unai laiona edia uduna dekena amo,
lau do oi hamauria.
Uda boromakau tau edia doana dekena amo,
lau do oi veria mauri.

22 Lauegu bese taudia dekenai,
oiemu kara do lau hadibaia.
Oiemu ladana be,
hebou taudia edia vairanai do lau hanamoa.
23 Lohiabada dekenai umui gari taudia e,
ia do umui hanamoa.
Iakobo ena natuna taudia ibounai e,
Lohiabada do umui hanamoa.
Israela ena bese taudia ibounai e,
Lohiabada do umui matauraia.
24 Badina be ia ese hisihisi ia abia noho tauna,
dekena amo ia raka siri lasi,
to ia laloa noho,
bona ia dekenai ia taitai neganai,
durua ia henia noho.

25 Hebou badana lalonai,
lau ese oi do lau hanamoa,
oiemu kara namodia dainai.
Oi dekenai idia gari taudia edia vairanai,
lauegu gwauhamata ena anina do lau karaia.
26 Ogogami taudia be do idia aniani,
edia bogana do idia kunu.
Lohiabada idia tahua noho taudia ese,
iena ladana do idia hanamoa.
Namona be idia noho namonamo ela bona hanaihanai!
27 Tanobada ena bese ibounai taudia ese,
Lohiabada do idia laloa,
bona ia dekenai edia lalona do idia giroa.
Bese idauidau ibounai edia iduhu ibounai ese,
Lohiabada dekenai do idia tomadiho.
28 Badina Lohiabada be King,
ia be bese ibounai edia Lohia.
29 Momokani tanobada ena hekokoroku taudia ibounai,
ese Lohiabada dekenai dohore idia tomadiho.
Bona mauri idia dogoatao diba lasi taudia ibounai,
kahu dekenai idia lao noho taudia unai,
ese Lohiabada ena vairanai do idia tui diho.
30 Iseda natudia bona tubudia ese,
Lohiabada ena hesiai gaukara do idia karaia,
bona vairai nega taunimanima dekenai,
Lohiabada ena sivarai do idia hadibaia.
31 Do idia vara lasi taudia dekenai,
inai bamona hereva do idia gwauraia:
“Lohiabada ese iena bese taudia ia hamauria.”
Copyright information for `HMO