Psalms 23

Lohiabada be iseda naria tauna, mamoe naria tauna bamona

Lohiabada ese lau ia naria noho,
mamoe naria tauna ese,
iena mamoe ia naria bamona.
Unai dainai gau ta do lau dabu lasi.
Rei namona gabuna dekenai lau ia hakaua,
unuseni lau laga-ani totona.
Ranu namona gabuna dekenai danu,
ia ese lau ia hakaua noho.
Lauegu lauma be ia ese ia hagoadaia lou.
Kara maoromaoro daladia dekenai,
ia ese lau ia hakaua noho,
iena gwauhamata hegeregerena.
Oibe, lau be mase ena dibura koura gabuna,
dekenai do lau raka lao,
to dika ta dekenai do lau gari lasi,
badina be, Lohiabada e,
oi be lau danu oi noho.
Oiemu mamoe hakaua itotohi,
bona oiemu botaia auna ese,
lau idia gimaia noho.

Lauegu aniani be oi ese oi abia hegaegae noho,
lau idia dagedage henia taudia edia vairana dekenai.
Oiemu aria dekenai lau oi abia dae,
mai mataurai danu.
Lauegu kapusi be oi ese oi hahonua noho.
Momokani, oiemu kara namo bona bogahisihisi,
be lau dekenai do idia noho,
egu mauri dinadia ibounai lalonai.
Bona Lohiabada ena Ruma dekenai do lau noho,
ela bona hanaihanai.
Copyright information for `HMO