Psalms 26

Tau namona ta ena guriguri

Lohiabada e,
lau do oi gwauraia kerere lasi,
badina be lau ese kara maoromaoro lau karaia vadaeni,
bona lau ese oi dekenai,
lau abidadama henia momokani vadaeni.
Lohiabada e,
lau do oi tahua bona tohoa,
bona egu kara do oi itaia.
Egu ura bona egu laloa danu do oi tahua.
Badina be oiemu noho hanaihanai lalokauna,
be egu vairana dekenai lau itaia noho,
bona oi dekenai abidadama henia kara ena dala dekenai,
lau raka noho nega ibounai.
Koikoi taudia danu lau helai noho lasi,
bona kara maoromaoro koikoi taudia danu,
be lau haboua tamona lasi.
Kara dika taudia edia hereva hebou,
be lau ura lasi momokani,
bona kerere taudia dekena amo lau noho siri.
Lohiabada e,
egu imana lau huria noho,
egu maoromaoro bona kerere lasi do lau hedinaraia totona,
bona oiemu boubou patana lau raka hagegea noho.
Unai neganai oi hanamoa totona ane lau abia,
bona oiemu kara badadia,
lau gwauraia hedinarai noho.
Lohiabada e, oi noho Ruma,
be lau ura henia noho.
Oiemu hairaina ia noho gabuna,
be lau lalokau henia noho.

Kara dika taudia danu nega tamona,
be egu lauma do oi hadikaia ore lasi.
Ala-ala taudia danu be lau do oi hamasea lasi.
10 Idia be kara dika idia karaia noho nega ibounai,
bona nega ibounai gagevagageva karadia idia karaia noho,
moni do idia davaria totona.
11 To lau be kara maoromaoro lau karaia noho.
Lau dekenai do oi bogahisihisi henia,
bona lau do oi hamauria.

12 Lau gini goada noho,
bona lau hadikaia totona gauna ta ia noho lasi.
Lohiabada e, oiemu bese taudia,
edia hebou badana lalonai,
lau ese oi do lau hanamoa bada.
Copyright information for `HMO