Psalms 27

Dirava hanamoa ena guriguri

Lohiabada be lauegu diari,
ma ia ese lau ia hamauria noho.
Daika dekenai do lau gari?
Lohiabada ese mase gaudia ibounai dekena amo,
lau ia gimaia noho.
Daika garina do lau gari?.
Bema kara dika taudia ese lau idia heatu henia,
lau do idia alaia gwauraia,
unai neganai do idia hekwakwanai,
bona do idia moru diho.
Sedira tuari taudia momo ese lau do idia hagegea,
to lau be lau gari lasi.
Bema tuari bada be lau dekenai ia kamokau neganai,
lau ese Dirava do lau abidadama henia.
Gau tamona sibona Lohiabada dekena amo do lau noinoi,
unai gau sibona do lau tahua.
Lau ura Lohiabada ena Dubu lalonai do lau noho,
egu mauri dinadia ibounai.
Vadaeni Lohiabada ena namo do lau laloa,
bona iena aonega do lau tahua.
Nega dika be lau dekenai ia ginidae neganai,
Lohiabada ese lau do ia durua.
Iena Dubu Helaga lalonai lau do ia hunia.
Ataiai nadi badana latanai ia ese lau do ia atoa.
Unai dainai lau idia dagedage henia taudia,
be do lau halusidia.
Vadaeni Lohiabada ena Dubu Helaga lalonai,
boubou do lau henia, mai moale danu,
bona ane do lau abia,
Lohiabada hanamoa anedia.

Lohiabada e,
oi dekenai lau boiboi neganai,
mani do oi kamonai!
Lau dekenai do oi bogahisihisi,
lau dekenai do oi haere!
Oi ese lau oi hamaoroa, oi gwau,
“Lau dekenai do oi tomadiho.”
Vadaeni lau haere, lau gwau,
“Lohiabada e, lau mai inai,
oiemu vairana lau dekena amo mani oi hunia lasi.”

Lau dekenai do oi badu lasi.
Lau, oiemu hesiai tauna, do oi lulua lao lasi.
Guna oi ese lau oi durua vadaeni.
Lauegu hamauria Diravana e,
lau do oi negea lasi,
lau do oi rakatania lasi.
10 Badina be egu tamana bona sinana,
ese lau idia rakatania,
to Lohiabada ese lau do ia abia dae.
11 Lohiabada e,
oiemu kara be lau dekenai do oi hadibaia.
Dala maoromaoro dekenai lau do oi hakaua,
badina lau idia dagedage henia taudia be momo.
12 Lau idia dagedage henia taudia edia siahu henunai,
lau do oi rakatania lasi.
Idia ese lau hagaria bona hadikaia totona,
hereva koikoi idia gwauraia noho.
13 Lau diba momokani,
lau ese inai mauri lalonai,
Lohiabada ena kara namo do lau itaia.

14 Lohiabada dekenai do umui abidadama henia.
Do umui laloa goada, daradara lasi.
Lohiabada dekenai do umui abidadama henia.
Copyright information for `HMO