Psalms 28

Durua totona ena guriguri

Lohiabada e, egu Nadi Badana,
oi dekenai lau boiboi noho.
Lau dekena amo oiemu taiana do oi koua lasi.
Bema lau dekenai oi haere lasi neganai,
lau be mase gabuna dekenai idia diho lao taudia,
danu do ai diho lao.
Durua totona lau noinoi neganai,
egu hereva do oi kamonai henia.
Bema egu imana lau abia isi,
oiemu Duba Helaga ia noho kahana dekenai lau duduia,
unai neganai lau dekenai mani do oi laloa.

Kara dika taudia danu nega tamona,
lau do oi panisia lasi.
Kara kerere taudia danu,
lau do oi hadikaia ore lasi.
Idia ese maino hereva idia gwauraia noho,
to edia kudoudia lalonai be badu ia noho.
Edia kerere ena davana do oi henidia.
Edia kara dika hegeregerena,
davana idia dekenai do oi henia.
Edia dika ibounai dainai do oi matakani henidia,
bona edia dika davana korikori do oi henia momokani.
Idia ese Lohiabada ena gaukara idia matauraia lasi.
Lohiabada ena kara badadia idia laloa lasi.
Unai dainai ia ese idia do ia veria diho momokani,
bona do ia haginidia lou lasi.

Lohiabada do ita hanamoa!
Ia ese egu noinoi durua totona ia kamonai henia vadaeni.
Lohiabada be egu goada bona egu kesi.
Lau ese ia lau abidadama henia noho.
Ia ese lau ia durua noho,
bona egu kudouna ia hamoalea noho.
Mai moale danu,
ane dekena amo Lohiabada do lau hanamoa.

Lohiabada ese iena bese taudia ia gimaia noho.
Ia ese ia abia hidi king ia naria,
bona ia hamauria noho.
Lohiabada e,
oiemu bese taudia do oi hamauria.
Oiemu natuna korikori taudia do oi hanamoa.
Mamoe naria tauna bamona,
oi ese idia do oi naria.
Bona nega ibounai, doko lasi,
idia do oi naria namonamo noho.
Copyright information for `HMO