Psalms 3

Daba guriguri, Davida ena

Lohiabada e,
lau dekenai idia dagedage taudia be momo herea.
Lau dekenai idia tuari henia taudia,
be idia momo lao noho.
Idia ese lau idia herevalaia noho.
Idia gwau, “Dirava ese ia do ia durua lasi.”

To Lohiabada e,
oi ese dika dekena amo lau oi gimaia noho.
Oi ese kwalimu lau dekenai oi henia noho.
Oi ese egu lalona oi hagoadaia lou.
Lohiabada dekenai durua totona lau boiboi noho,
bona iena ororo helagana dekena amo,
lau dekenai ia haere henia.

Lau hekure, lau mahuta, bona lau noga lou,
bona hanuaboi ena negana ibounai,
Lohiabada ese lau ia naria noho.
Taunimanima 1000, 1000 dekenai lau gari lasi.
Egu kahana kahana dekena amo,
lau dekenai idia tuari henia noho,
to lau gari henidia lasi.

Lohiabada e, lau dekenai do oi mai.
Egu Dirava e, lau do oi hamauria.
Lau dekenai idia tuari henia taudia,
edia dika davana do oi henia.
Do idia manoka lao,
vadaeni lau do idia hadikaia diba lasi.
Lohiabada e, oi sibona ese ai oi hamauria diba.
Oi ese oiemu bese taudia oi hanamoa noho.
Copyright information for `HMO