Psalms 31

Dirava dekenai ia abidadama henia tauna ena guriguri

Lohiabada e, lau ese oi lau abidadama henia noho.
Unai dainai lau do oi durua,
vadaeni lau idia hadikaia gwauraia taudia,
ese lau do idia hamorua lasi.
Lohiabada e,
oi be kara maoromaoro Diravana.
Unai dainai oi ese lau do oi hamauria.
Lohiabada e,
lau dekenai do oi kamonai.
Oi mai haraga, lau do oi hamauria!
Egu Nadi Badana do oi lao momokani.
Egu kohoro danu do oi lao,
lau do oi hamauria totona.
Oi be egu Nadi Badana bona egu kohoro dainai,
oi ese lau do oi hakaua, bona gimaia,
oiemu gwauhamata hegeregerena.
Tau haida ese lau abia totona,
tarapu idia atoa hegaegae vadaeni.
Inai tarapu dekena amo,
lau do oi kokia,
badina oi be egu hunia gabu aukana.
Egu lauma be oiemu imana dekenai lau atoa inai.
Lohiabada e, oi ese lau do oi hamauria,
badina oi be kara momokani ena Dirava.

Dirava koikoi edia laulau idia tomadiho henia taudia,
be oi ese oi badu henia noho,
to lau ese oi lau abidadama henia noho.
Do lau moale bada,
oiemu noho hanaihanai lalokauna dainai do lau moale,
badina oi ese egu laloa hekwarahi oi itaia,
bona egu lauma ena hisihisi oi diba.
Oi ese lau idia hadikaia gwauraia taudia,
edia siahu henunai lau oi atoa lasi,
bona oi ese egu ura dala oi kehoa vadaeni.

Lohiabada e, lau dekenai do oi bogahisihisi henia,
badina hisihisi ese lau ia abia noho.
Taitai ese egu matana ia hadikaia noho.
Egu laumana bona tauanina idia dika vadaeni.
10 Lalohisihisi dainai egu goada ia ore,
bona taitai ese egu mauri ia hakwadogia vadaeni.
Egu hisihisi dainai lau manoka lao noho.
Egu turiana be idia maragi lao noho.
11 Lau idia hadikaia gwauraia taudia ibounai,
bona egu badibadinai noho taudia ese,
lau idia ura henia lasi,
lasi momokani.
Egu turana ese lau dekenai idia gari henia noho.
Idia ese ariara dekenai lau idia itaia neganai,
lau dekena amo idia heau siri.
12 Taunimanima ibounai ese lau idia laloaboio vadaeni,
mase tauna idia laloaboio bamona.
Lau be uro, idia hamakohia gauna ta bamona.
13 Lau idia hadikaia gwauraia taudia momo,
edia hereva maragi lau kamonai noho.
Kahana ibounai dekena amo,
idia ese lau idia hagaria gwauraia,
vadaeni idia herevahereva noho,
lau do idia hadikaia totona.
Egu mauri do idia hadokoa dalana,
be idia laloa karaia noho.

14 To Lohiabada e,
egu abidadama be oi dekenai lau atoa noho.
Oi be egu Dirava.
15 Nega ibounai egu mauri be oi ese oi naria noho.
Lau idia hadikaia gwauraia taudia dekena amo,
lau do oi hamauria.
Lau idia dagedage henia noho taudia dekena amo,
lau do oi hamauria.
16 Lau, oiemu hesiai tauna,
be mai emu bogahisihisi danu do oi itaia noho.
Oiemu noho hanaihanai lalokauna dainai,
lau do oi hamauria.
17 Lohiabada e, lau ese oi dekenai lau boiboi noho.
Mani emu kara lau do oi durua,
vadaeni lau idia hadikaia gwauraia taudia ese,
lau do idia halusia lasi.
Mani emu kara, kara dika taudia do oi hadikaia,
vadaeni mai regena ta lasi,
mase taudia edia gabu dekenai do idia diho lao.
18 Koikoi taudia,
be mani emu kara edia hereva do oi koua momokani.
Hekokoroku taudia,
bona edia hereva dekena amo,
kara maoromaoro taudia idia hadikaia noho taudia,
mani emu kara edia ududia do oi hakapua momokani.
19 Oi dekenai idia gari henia taudia,
be oi ese hanamoa bada herea idia dekenai oi henia.
Taunimanima ibounai be inai oiemu kara namona idia diba.
Bona oi dekenai idia abidadama taudia,
be oi ese oi naridia namonamo,
inai danu taunimanima idia diba.
20 Oi ese oiemu vairana dekenai,
mauri gabuna dekenai,
inai abidadama taudia oi hunidia noho.
Taunimanima edia koikoi karadia dekena amo,
oi hunidia noho.
Oiemu ruma namona lalonai oi hunidia noho.
Idia badu henidia taudia dekena amo oi gimadia noho.

21 Lohiabada do lau hanamoa noho!
Badina lau idia alaia gwauraia taudia ese lau idia hagegea,
bona lau idia heatu henia neganai,
ia ese mai hoa kara danu,
iena lalokau be lau dekenai ia hedinaraia vadaeni.
22 Lau be lau gari, bona lau laloa,
“Lohiabada ese iena vairana dekena amo lau ia lulua vadaeni.”
To lau ese durua totona lau tai henia neganai,
Lohiabada ese egu noinoi ia kamonai henia.
23 Lohiabada dekenai umui abidadama henia taudia ibounai e,
Lohiabada do umui lalokau henia.
Lohiabada ese abidadama taudia ia gimaia noho,
to hekokoroku taudia dekenai,
edia kerere davana ia henia noho momokani.
24 Lohiabada ena nega namona umui naria noho taudia ibounai e,
do umui goada, do umui boga auka.
Copyright information for `HMO