Psalms 34

Lohiabada ena kara namo dainai ita hanamoa

Nega ibounai Lohiabada do lau hanamoa.
Ia do lau tanikiu henia ela bona hanaihanai.
Dirava ena durua lau dekenai lau laloa neganai,
ia lau hanamoa bada.
Hisihisi idia abia noho taudia ese,
inai egu hereva do idia kamonai,
vadaeni do idia moale be namo.
Lau danu Lohiabada do ita hanamoa.
Iena ladana do ita hanamoa hebou!

Lohiabada dekenai lau guriguri,
bona ia ese lau dekenai ia haere.
Ia ese egu gari ibounai dekena amo,
lau ia hamauria.
Hisihisi idia abia noho taudia ese,
edia matana Lohiabada dekenai idia negea, vadaeni idia moale.
Unai dainai edia abidadama do ia dika lasi.
Lau be durua tauna ta lasi neganai,
Lohiabada dekenai lau taitai,
vadaeni ia ese lau dekenai ia haere,
bona egu hekwarahi ibounai dekena amo lau ia hamauria.
Lohiabada ena aneru ese,
Dirava dekenai idia gari taudia ia naridia noho,
bona dika dekena amo ia hamauridia noho.

Lohiabada ena kara do umui tahua namonamo,
iena dala do umui tohoa namonamo,
vadaeni do umui diba momokani,
Lohiabada be namo momokani.
Lohiabada dekenai idia abidadama taudia ese,
moale do idia davaria.
Lohiabada ena taudia e,
ia dekenai do umui gari,
badina be ia dekenai idia gari taudia,
be gau ta do idia dabu lasi.
10 Laiona be mai aniani lasi dainai,
nega haida idia hitolo noho,
to Lohiabada idia kamonai henia taudia,
be gau namona ta idia dabu lasi.

11 Memero bona kekeni e, umui mai,
lau dekenai do umui kamonai.
Lohiabada dekenai do umui gari dalana do lau hadibaia.
12 Edena bamona?
Umui ura do umui mauri noho namonamo, a?
Umui ura danu emui mauri dinadia do idia momo, a?
13 Vadaeni umui emui malana do umui naria,
hereva dika do umui gwauraia lasi,
bona do umui hereva koikoi lasi.
14 Dika do umui rakatania,
kara namo do umui karaia.
Maino do umui tahua,
bona maino kara do umui karaia noho.

15 Lohiabada ese kara maoromaoro taudia ia naria noho.
Edia taitai be ia ese ia kamonai henia noho.
16 To Lohiabada ese kara dika taudia ia ura henia lasi,
bona ia ese idia do ia alaia mase,
vadaeni taunimanima ese idia do idia laloa lou lasi.

17 Kara maoromaoro taudia idia boiboi neganai,
Lohiabada ese idia dekenai ia kamonai,
bona edia hekwarahi ibounai dekena amo ia hamauridia noho.
18 Lohiabada be lalohisihisi taudia kahirakahira ia noho,
bona ia ese edia lalona ia ore taudia ia hamauria noho.

19 Kara maoromaoro tauna ena hisihisi be momo,
to Lohiabada ese unai tau do ia durua,
vadaeni unai hisihisi do ia ore.
20 Lohiabada ese unai tau do ia naria namonamo,
vadaeni iena turiana ibounai do idia namo,
ta do idia makohia lasi.

21 Kara dika taudia be dika ese do ia aladia mase,
bona bema tau ta ese,
kara maoromaoro taudia ia badu henia neganai,
unai tau be Lohiabada ese do ia kota henia.
22 Lohiabada ese iena hesiai taudia do ia hamauria.
Lohiabada dekenai ia abidadama tauna ta be do ia mase lasi.
Copyright information for `HMO