Psalms 35

Durua totona ena guriguri

Lohiabada e,
lau dekenai idia heai noho taudia,
be oi ese do oi heai henidia,
bona lau dekenai idia tuari henia noho taudia,
be do oi tuari henidia.
Oiemu kesi bona oiemu kemena auri dabua do oi abia,
do oi toreisi, bona lau do oi durua.
Lau idia lulua noho,
lau dekenai tuari henia totona taudia dekenai,
be oiemu io bona oiemu ira do oi abia hegaegae.
Lau dekenai mani do oi hereva, do oi gwau,
“Lau ese oi do lau hamauria.”

Egu mauri idia hadokoa gwauraia taudia do oi halusia,
bona idia do oi hahemaraia!
Egu mase dalana idia tahua taudia,
be do oi hagiroa lou,
bona idia dekenai daradara do oi havaraia!
Idia do oi hadikaia,
vadaeni idia be uiti ena momoru,
lai ese ia hodaia ore gaudia bamona do idia lao,
bona Lohiabada ena aneru ese,
idia do ia lulua lao ore.
Edia raka dala do oi hadikaia,
vadaeni do ia dibura momokani,
bona mai kopukopu danu.
Bona unai neganai Lohiabada ena aneru ese idia do ia alaia ore!
Badina be lau do idia abia totona,
tarapu idia atoa, badina ta lasi,
bona guri badana idia geia,
lau do idia hamorua totona,
badina ta lasi.
To mase ese, hoa kara bamona, do ia abidia haraga.
Idia sibodia edia tarapu lalonai do idia moru,
bona unai tarapu lalonai do idia mase!
Unai neganai Lohiabada dainai do lau moale,
bona ia ese lau ia hamauria dainai do lau moale bada.
10 Egu kudouna ibounai dekena amo,
lau ese Lohiabada do lau hamaoroa, do lau gwau,
“Lohiabada e, oi hegeregerena ta ia noho lasi.
Oi ese manoka taudia oi durua noho,
vadaeni goada taudia ese idia hadikadia diba lasi.
Oi ese dagedage taudia dekena amo ogogami taudia oi hamauria noho.”

11 Samania koikoi taudia idia toreisi noho,
lau karaia lasi kerere totona,
lau idia samania noho.
12 Lau ese idia dekenai kara namo lau karaia,
to ena davana be lau dekenai kara dika idia karaia,
vadaeni egu lauma be ia hisihisi noho.
13 Guna unai taudia idia gorere neganai, puse dabua lau atoa,
egu lalohisihisi ena toana,
bona aniani lau ania lasi.
Ma egu kwarana lau atoa diho,
idia totona lau guriguri.
14 Mai bogahisihisi danu lau guriguri,
egu turana o egu tadikakana totona do lau guriguri hegeregerena.
Mai lalohisihisi danu egu kwarana lau atoa diho,
iena sinana totona ia taitai tauna bamona.
Lau loaloa kahana kahana dekenai,
lau tai noho, tai noho.
15 To lau ese hisihisi lau davaria neganai,
idia ibounai idia moale hebou,
bona lau do idia hadikaia totona idia haboua.
Idau taudia, lau diba lasi taudia,
ese lau idia hereva dika henia.
Egu ladana hadikaia hereva idia hadokoa lasi.
16 Aena ia dika tauna idia kirikirilaia taudia edia kara bamona,
idia ese mai badu danu,
lau dekenai edia isena idia koria auka masemase.

17 Lohiabada e,
edia kara do oi itaia noho sibona ela bona edena negai?
Unai tau dikadia edia kara dika dekena amo lau do oi hamauria.
Inai laiona dekena amo,
lau do oi veria mauri.
18 Unai neganai hebou badana lalonai,
oi do lau tanikiu henia.
Taunimanima momo edia vairana dekenai oi do lau hanamoa bada.
19 Lau do oi durua,
vadaeni lau idia hadikaia gwauraia taudia,
unai koikoi taudia ese,
lau do idia kirikirilaia lasi,
bona lau idia badu henia kava taudia ese,
egu lalohisihisi dekenai do idia hevaseha lasi.
20 Badina be maino hereva idia gwauraia lasi,
to maino dekenai idia noho taudia namodia,
edia latanai be koikoi herevadia idia gwauraia noho.
21 Idia ese danu lau idia samania noho,
idia boiboi, idia gwau,
“Ai ese oiemu kara ai itaia vadaeni.”

22 Lohiabada e, oi ese inai edia kara oi itaia vadaeni.
Unai dainai oiemu uduna do oi hakapua lasi.
Lohiabada e, gabu daudau dekenai do oi noho lasi!
23 Do oi noga,
bona kota maoromaoro lau dekenai do oi henia.
Egu Dirava, egu Lohiabada e,
do oi toreisi, bona egu kara maoromaoro do oi gwauraia.
24 Lohiabada e,
oi be maoromaoro momokani,
unai dainai lau do oi gwauraia kerere lasi!
Lau idia hadikaia gwauraia taudia do oi koua,
vadaeni lau do idia kirikirilaia lasi.
25 Vadaeni idia be inai bamona do idia herevahereva lasi,
do idia gwau lasi,
“Namo bada herea, iseda ura ita abia vadaeni!
Ita ese unai tau ita hadikaia ore vadaeni!”

26 Lohiabada e, mani emu kara,
egu hisihisi dekenai idia moale taudia be do oi halusia momokani,
bona unai taudia dekenai daradara do oi havaraia momokani.
Mani emu kara,
idia ese lau idia hereaia idia gwau taudia,
be do oi hahemaraia, bona do oi negea momokani.
27 To lau idia gwauraia maoro,
bona idia ura kota do lau uini taudia,
be mani emu kara,
mai moale bada danu do idia boiboi,
do idia gwauraia lou, gwauraia lou,
“Lohiabada be namo bada herea momokani,
ia ese iena hesiai tauna ia hanamoa noho,
mai ena moale bada danu!”
28 Unai neganai lau ese oiemu kara maoromaoro,
be do lau gwauraia hedinarai.
Dina ena hora ibounai lau ese oi do lau hanamoa noho.
Copyright information for `HMO