Psalms 36

Taunimanima edia kara dika

Kerere ese kara dika tauna dekenai ia hereva henia noho.
Iena kudouna lalonai dika ese,
unai tau dekenai ia hereva henia noho.
Unai tau ese Dirava dekenai ia gari henia lasi momokani.
Badina unai tau be sibona ia laloa ia be tau namona.
Unai dainai ia laloa,
Dirava ese iena kara dika do ia itaia lasi,
bona ia laloa,
Dirava ese unai dika dekenai do ia badu lasi.
Unai tau ena hereva be dika,
bona mai ena koikoi bada danu.
Ia ese aonega kara bona kara namo ia hadokoa vadaeni.
Iena geda dekenai ia hekure neganai,
kara dikadia do ia karaia edia dalana ia laloa noho.
Kara dika ena dala ia abia hidi vadaeni.
Kara kerere dalana dekena amo,
be nega ta ia raka siri lasi.

Dirava ena kara namona

Lohiabada e,
oiemu noho hanaihanai lalokauna,
ia bada herea dainai, ia be guba dekenai ia daekau lao noho.
Oiemu kara momokani ese,
ori dekenai ia ginidae vadaeni.
Oiemu kara maoromaoro be ataiai momokani,
Dirava ena ororo edia ataiai bamona,
bona oiemu kota ena maoromaoro,
be davara bada ena dobu bamona.
Lohiabada e, taunimanima bona mauri gaudia danu,
be oi ese oi naria noho.
Lohiabada e,
oiemu noho hanaihanai lalokauna,
be namo herea momokani!
Ai ese oiemu hanina henunai ai hunia diba.
Oi ese aniani bada ai dekenai oi henia,
be ai ania noho.
Bona oi ese oiemu namo ibounai,
sinavai ena ranu bamona ai dekenai oi henia,
ai inua noho.
Badina oi be mauri ibounai ena badina,
bona oiemu diari dainai,
ai ese diari ai itaia noho.

10 Oiemu lalokau be oi dekenai idia manada taudia dekenai,
do oi henia noho,
bona kara maoromaoro taudia dekenai,
do oi kara namo henia noho.
11 Hekokoroku taudia do oi koua,
idia ese lau do idia heatu henia lasi.
Kara kerere taudia do oi koua,
idia ese lau do idia lulua lao lasi.
12 Kara dika taudia be idia moru diho momokani vadaeni.
Unuseni idia hekure noho,
idia toreisi diba lasi.
Copyright information for `HMO