Psalms 39

Hisihisi ia abia noho tauna ena hereva

Lau gwau,
“Lau ese egu mauri dalana do lau naria namonamo,
bona egu uduna ena hereva danu do lau naria,
kara dika do lau karaia lasi totona.
Bona tau dikadia be lau kahirakahira idia noho neganai,
hereva ta do lau gwauraia lasi.”
Lau ese regena lasi lau noho,
hereva ta lasi.
Hereva namona ta danu lau gwauraia lasi.
To egu hisihisi be ia bada lao,
bona egu laloa hekwarahi ia bada lao.
Lau laloa momo noho neganai,
egu laloa metau ia bada lao,
ela bona egu malana dekenai lau hereva, lau gwau:

“Lohiabada e,
egu mauri dinadia hida do noho?
Edena negai do lau mase?
Egu mauri ena dokona negana,
be mani lau dekenai do oi hedinaraia.
Lohiabada e, egu mauri dinadia,
be kwadogi herea sibona oi ese oi karadia.
Oiemu vairana dekenai,
egu mauri dinadia be gau ta lasi bamona.
Momokani, taunimanima ibounai edia mauri,
be hahodi tamona sibona bamona.
Taunimanima idia loaloa noho,
dina ena laulau sibona bamona.
Edia hekwarahi bona edia gaukara be anina lasi.
Idia ese kohu idia haboua,
to idia diba lasi taudia ese unai kohu do idia abia.

“Lohiabada e, dahaka gau namona totona do lau naria?
Oi sibona Lohiabada e,
oi sibona dekenai do lau naria be namo.
Egu kara dika ibounai dekena amo,
lau do oi hamauria,
bona kavakava taudia do oi koua,
vadaeni idia ese lau do idia kirikirilaia lasi.
Lau be regena ta lasi do lau noho,
egu uduna do lau kehoa lasi,
badina be oi ese inai hisihisi oi havaraia.
10 Mani emu kara inai matakani,
be lau dekena amo do oi kokia,
badina oiemu dadabaia dekena amo kahirakahira lau mase.
11 Oi ese taunimanima oi gwau henidia,
bona oi matakani henidia edia kara dika dainai.
Unai neganai edia hairaina ia ore haraga,
kaubebe ena hairaina ia ore haraga bamona.
Momokani taunimanima ibounai edia mauri,
be hahodi tamona sibona bamona.

12 “Lohiabada e,
egu guriguri mani do oi kamonai.
Egu taitai do oi kamonai henia.
Egu matana ranu do oi itaia neganai lau do oi durua.
Badina lau be oiemu vadivadi tauna,
nega sisina sibona lau noho.
Lau be idau tauna bamona,
egu sene taudia ibounai hegeregerena.
13 Mani emu kara oiemu matakani,
be lau dekena amo do oi kokia,
vadaeni moale do lau davaria lou.
Badina egu mase dinana,
be nega daudau lasi lalonai do ia ginidae.”
Copyright information for `HMO