Psalms 41

Gorere tauna ta ena guriguri

Ogogami taudia ia laloa tauna be namo.
Lohiabada ese ia do ia durua,
bema hisihisi ia davaria neganai.
Lohiabada ese unai tau do ia gimaia,
bona iena mauri do ia naria.
Lohiabada ese iena tano dekenai unai tau do ia hamoalea.
Bona Lohiabada ese unai tau do ia naria,
vadaeni ia idia hadikaia gwauraia taudia,
edia siahu henunai do ia moru lasi.
Bona unai tau,
ogogami taudia ia laloa tauna, ia gorere neganai,
be Lohiabada ese do ia durua.
Lohiabada ese unai tau ena gorere,
be do ia hanamoa lou momokani.
Lau ese inai bamona lau gwau,
“Lohiabada e,
lau dekenai do oi bogahisihisi,
bona egu gorere mani do oi hanamoa,
badina lau ese oi dekenai lau kara dika vadaeni.”

Lau idia hadikaia gwauraia taudia ese,
lau totona idia hereva badubadu, idia gwau,
“Edena negai do ia mase,
bona edena negai iena ladana do ita laloaboio?”
Lau dekenai idia vadivadi taudia ese,
lau idia hanamoa koikoi noho,
bona idia ese lau totona,
sivarai dikana idia tahua noho,
vadaeni murimurinai idia raka lao neganai,
lau hadikaia totona, unai sivarai idia gwauraia loaloa.

Lau idia badu henia taudia ibounai,
ese hereva maragi dekena amo lau idia herevalaia noho.
Lau hadikaia dalana idia tahua noho.
Idia gwau, “Gorere dikana ese ia abia vadaeni.
Iena hekure gabuna dekena amo do ia toreisi lou lasi.”
Egu turana lalokau danu,
lau abidadama henia tauna,
egu aniani ia ania noho tauna,
ia ese danu lau ia hadikaia noho.

10 Lohiabada e, oi ese lau dekenai do oi bogahisihisi.
Lau do oi abia isi,
vadaeni lau ese unai taudia dekenai davana do lau henia.
11 To idia ese lau idia halusia lasi,
unai dainai lau diba oi ese lau dekenai oi laloa namo noho.
12 Oi ese lau do oi durua,
badina be lau ese kara maoromaoro lau karaia noho.
Oiemu vairana dekenai,
oi ese lau do oi haginia noho, ela bona hanaihanai.

13 Lohiabada, Israela ena Dirava be do ita hanamoa!
Ia do ita hanamoa,
harihari ia lao bona hanaihanai.
Amen bona Amen!
Copyright information for `HMO