Psalms 42

Iena gabu korikori dekena amo ia noho daudau tauna ena guriguri

Dirava e,
dia ese sinavai ranu ia ura henia bada bamona,
unai bamona lau ese oi lau ura henia noho.
Dirava e,
oi be mauri ena Dirava,
bona oi lau ura henia noho,
ranu mase neganai, ranu lau ura henia bamona.
Dirava e,
edena negai oiemu vairana dekenai oi do lau tomadiho?
Nega ibounai taunimanima ese lau idia nanadaia,
idia gwau, “Oiemu Dirava be edeseni ia noho?”
Unai dainai dina bona hanuaboi lau taitai noho,
vadaeni egu matana ena ranu,
be egu aniani gauna nega ibounai.
Guna neganai,
nega namona lau abia dinadia,
be lau laloa lou,
vadaeni lalohisihisi dainai egu kudouna ia makohia bamona.
Guna be taunimanima momo danu lau raka lao,
Dirava ena Ruma lalonai lau hakaudia vareai.
Ai ese mai moale bada bona boiboi danu,
Dirava hanamoa ane ai abia.
Unai bamona ai ese Lohiabada ena aria ai karaia.

Dirava e,
badina dahaka lauegu lalona ia hisihisi bada noho?
Badina dahaka lauegu kudouna ia metau noho?
Lau ese Dirava do lau abidadama henia,
bona iena durua totona do lau naria noho,
badina ia be lauegu hamauria Tauna bona egu Dirava.
Unai dainai lau ese iena ladana do lau hanamoa lou.
Egu lauma be egu lalona dekenai ia metau noho.
Unai dainai Lohiabada dekenai lau laloa noho.
Lau be inai gabudia dekenai lau noho: Ioridane tano, Heremona tano, bona Misara Ororo dekenai.
Ranu ia dobu gabuna ta ese,
ranu dobu gabuna ma ta dekenai ia boiboi noho.
Inai be sinavai ese nadi gabuna dekenai ia heau,
vadaeni unai sinavai ena ranu be ataiai gabu dekena amo,
ia moru diho daudau herea,
bona henunai nadi gabuna dekenai ia bamepa, ma ia heau,
mai ena regena bada danu.
Lohiabada e,
oi ese lalohisihisi momo lau dekenai oi siaia,
bona hurehure bona abata bamona,
inai lalohisihisi ese lau idia koua, lau diho.
To dina ta ta neganai,
Lohiabada ese iena bogahisihisi lau dekenai ia hedinaraia,
bona hanuaboi neganai,
lau ese ane dekena amo ia lau tanikiu henia.
Lau ese Dirava lau hanamoa noho egu guriguri dekena amo,
badina ia ese lau dekenai mauri ia henia noho.

Dirava ese goada lau dekenai ia henia noho,
vadaeni ia dekenai lau hereva, lau gwau,
“Badina dahaka lau oi laloaboio vadaeni?
Badina dahaka lau idia dagedage henia taudia ese,
lau idia hisihisi henia noho,
bona oi ese idia oi koua lasi?”
10 Nega ibounai idia ese lau dekenai idia hereva dika,
idia gwau,
“Oiemu Dirava be edeseni ia noho?”
Inai bamona hereva be hegeregere io bamona,
lau ia gwadaia,
bona kahirakahira lau mase.

11 Badina dahaka lauegu lalona ia hisihisi bada noho?
Badina dahaka lauegu kudouna ia metau noho?
Lau ese Dirava do lau abidadama henia,
bona iena durua do lau naria,
badina ia be lauegu hamauria Tauna bona lauegu Dirava.
Unai dainai lau ese iena ladana do lau hanamoa lou.
Copyright information for `HMO