Psalms 44

Tuari idia lusi dainai, Israela taudia ese durua totona Dirava idia noia

Dirava e,
ai be aiemai taiana dekena amo sivarai ai kamonai.
Aiemai tamadia ese ai idia hamaoroa vadaeni.
Idia edia nega dekenai dahaka dahaka oi karaia,
be ai dekenai idia gwauraia.
Nega gunadia dekenai oi sibona oiemu imana dekena amo,
bese idauidau oi lulua lao ore,
bona aiemai tamadia be edia gabu dekenai oi atodia.
Oi ese bese idauidau oi hisihisi henidia,
to aiemai tamadia be oi ese oi hanamoa bada.
Aiemai tamadia, oiemu bese ese,
edia tuari kaia dekena amo tano idia abia lasi,
bona sibodia edia goada dekena amo tano idia abia lasi.
To oiemu siahu bona oiemu goada dekena amo idia abia,
bona oiemu vairana ena diari dekena amo idia abia.
Badina be unai diari dekena amo,
oiemu lalokau be idia dekenai oi hedinaraia namo herea.

Lohiabada e,
oi be egu King bona egu Dirava.
Oi ese oiemu bese Iakobo dekenai kwalimu oi henia noho.
Oiemu durua dainai ai dekenai idia tuari henia taudia,
be ai ese ai lulua lao.
Oiemu ladana dainai,
ai idia hadikaia gwauraia taudia ai moia diho.
Egu peva dekenai lau abidadama henia lasi.
Egu tuari kaia danu ese lau ia hamauria diba lasi.
To oi ese ai idia tuari henia taudia dekena amo,
ai oi hamauria vadaeni,
bona ai dekenai idia badu henia taudia,
be oi ese oi halusia vadaeni.
Ai ese nega ibounai oi do ai hanamoa,
bona oi do ai tanikiu henia ela bona hanaihanai.
To oi ese ai oi negea vadaeni,
ma oi ese ai oi hahemaraia vadaeni.
Oi ese harihari aiemai tuari orea oi gunalaia lasi,
guna oi karaia bamona.
10 Oi ese ai idia tuari henia taudia oi koua lasi,
vadaeni idia ese ai idia lulua lao,
bona idia ese aiemai kohu idia abia, edia ura hegeregerena.
11 Oi ese idia oi koua lasi,
vadaeni idia ese ai idia alaia,
mamoe idia alaia bamona.
Oi ese bese idauidau taudia edia tano dekenai,
ai oi lulua lao,
bona ai be idia edia huanai ai noho.
12 Oi ese oiemu bese taudia oi hoia lao,
davana maragi dekenai oi hoia.
Idia be oi dekenai davana maragi gaudia bamona oi hoidia lao.

13 Aiemai badibadinai noho taudia ese,
oiemu kara ai dekenai idia itaia,
bona ai dekenai idia hevaseha,
bona ai idia kirikirilaia noho.
14 Oi ese ai oi hadikaia,
vadaeni bese idauidau edia huanai aiemai sivarai be dika.
Idia ese edia kwaradia kahana kahana dekenai idia giroagiroa,
ai dekenai idia ura lasi ena toana.
15 Lau be nega ibounai lau hemarai noho.
Hemarai ese lau ia koua momokani,
16 badina be lau idia badu henia taudia,
bona lau idia hadikaia gwauraia taudia ese,
lau dekenai idia hereva dika,
bona edia badu hereva lau kamonai noho.
17 Ai ese oi dekenai ai laloaboio lasi,
bona oiemu gwauhamata taravatuna,
be ai utua lasi,
to inai dika ibounai be ai dekenai idia vara vadaeni.
18 Ai ese oi dekenai koikoi karana ta ai karaia lasi,
bona ai ese oiemu oda hereva ta ai negea lasi,
19 to oi ese ai oi hadikaia,
bona uda sisia edia gabu dekenai ai oi rakatania.
Dibura masemase ese ai ia koua momokani.

20 Bema oi, aiemai Dirava dekenai,
tomadiho henia kara ai rakatania,
bona bema dirava idauna ta dekenai ai guriguri henia neganai,
21 oi ese inai kerere do oi itaia lasi, a?
Badina be oi, Dirava, ese aiemai laloa gaudia,
hunia gaudia ibounai oi diba noho.
22 To oiemu ladana dainai,
nega ibounai idia ese ai idia alaia mase noho.
Mamoe idia haboua,
do idia alaia totona bamona,
idia ese ai idia haboua,
bona ai idia alaia noho.

23 Do oi noga!
Lohiabada e, badina dahaka oi mahuta noho?
Do oi toreisi!
Ai do oi negea ela bona hanaihanai, a?
24 Badina dahaka ai dekena amo oi hunia noho?
Aiemai hekwarahi bona aiemai hisihisi be,
badina dahaka oi laloaboio?
25 Ai ese tano dekenai ai moru diho.
Aiemai tauanidia be tano ena kahu dekenai idia diho noho.
26 Do oi toreisi,
ai durua totona do oi mai!
Oiemu noho hanaihanai lalokauna dainai ai do oi hamauria.
Copyright information for `HMO