Psalms 47

Dirava be tanobada taudia ibounai edia King Badana

Bese idauidau taudia ibounai e,
mai hanamoa danu emui imana do umui patapataia.
Dirava do umui hanamoa,
mai ane bona boiboi danu.
Badina Lohiabada be Siahu Ibounai Dirava,
ia be mai garina.
Ia be King Badana momokani.
Tanobada taudia ibounai,
be ia ese ia biagua noho.
Ia ese ita dekenai kwalimu ia henia,
bona bese idauidau be iseda aena henunai ia atodia.
Orea idauidau be Lohiabada ese ia hamanadaia,
ita henunai ia atodia.
Dirava ese tano ta ia abia hidi,
bona ita dekenai ia henia.
Ita be Iakobo ena tubuna,
Dirava ese ita ia lalokau henia.
Inai tano be iseda tano dainai,
iniseni do ita noho, mai moale danu.

Dirava be guba dekenai ia daekau lao.
Lohiabada ia daekau neganai,
taunimanima be mai moale bada danu idia boiboi,
bona kibi idia hiriria.
Dirava do umui hanamoa,
ane do umui abia, ia dekenai hanamoa totona.
Iseda King Badana do umui hanamoa ane dekenai,
badina Dirava be tanobada ibounai edia King.
Ane dekenai do ita hanamoa!
Dirava be iena terona helagana dekenai ia helai noho.
Ia ese tanobada bese ibounai ia biagua noho.
Bese idauidau edia lohia taudia idia haboua noho.
Idia ese Aberahamo ena Dirava ena bese taudia danu,
do idia haboua tamona lao,
badina be tanobada taudia edia king ibounai,
be Dirava ena henunai idia noho.
Ia ese king ibounai bona taunimanima ibounai ia biagua noho.
Copyright information for `HMO