Psalms 49

Tau ta, bema moni bona kohu sibona ia laloa, unai tau be kavakava

Bese idauidau taudia ibounai e, umui kamonai.
Tanobada dekenai noho taudia ibounai e,
egu hereva do umui kamonai henia.
Ladana bada taudia bona ladana maragi taudia,
kohu momo taudia bona ogogami taudia danu.
Inai hereva do umui kamonai!
Lauegu uduna ese aonega do ia gwauraia,
bona egu kudouna ena laloa ese,
diba bada do ia hedinaraia umui dekenai.
Aonega hereva be do lau laloa,
bona edia anina be do lau gwauraia hedinarai,
mai gita ena regena danu.

Nega dikadia, o dagedage taudia,
be lau dekenai idia ginidae neganai lau gari lasi.
Tau dikadia idia laloa moni ese goada do ia henidia,
bona edia kohu momo idia hekokorokulaia,
to idia dekenai lau gari lasi.
Momokani, tau ta ese sibona ena mauri,
be moni dekena amo ia hoia diba lasi.
Ia be hegeregere lasi,
Dirava dekenai moni do ia henia, iena mauri davaria totona.
Lasi momokani.
Badina be iena mauri ena davana be bada herea,
bona tau ta ena moni be hegeregere lasi.
Unai dainai tau ta ese,
Dirava ena lalona ia veria diba lasi, iena mauri hadaudaua totona.
Ia be dala lasi mase ena bodaga bona guria gabuna,
dekena amo do ia heau.

10 Ita ibounai ita itaia noho,
aonega taudia danu idia mase noho.
Kava taudia bona laloa maragi taudia danu idia mase noho,
bona edia kohu bona moni idia rakatania,
to tau ma haida ese unai moni idia abia noho.
11 Guna idia be mai edia tano momo,
to harihari guria gabuna sibona be edia noho gabuna.
Unuseni do idia noho ela bona hanaihanai.

12 Tau ta ena ladana bada ese,
iena mase ia koua diba lasi.
Ia be do ia mase,
boroma ia mase bamona.

13 Edia goada dekenai bona edia kohu,
dekenai idia abidadama taudia edia mase be unai bamona.
Unai taudia edia hereva idia badinaia taudia danu,
edia dokona be unai bamona.
14 Edia davana be, mamoe bamona idia mase.
Mase vadaeni taudia edia gabu dekenai idia lao,
bona Mase ese edia naria tauna ia lao.
Kara maoromaoro taudia be idia dekena amo do idia kwalimu,
to unai dika taudia be mase gabunai,
edia tauanina idia bodaga lao noho,
bona hari edia ruma namodia be lasi.
15 To Dirava ese lau do ia hamauria,
bona mase taudia edia gabu ese lau do ia dogoatao diba lasi.

16 Bema tau ta be mai ena kohu bona moni momo,
bona iena ruma bona kohu ia habadaia momokani neganai,
do oi hoa lasi bona mama henia lasi.
17 Badina be do ia mase neganai,
gau ta do ia abia lao lasi.
Iena ruma bona kohu namona,
be ia danu do idia diho lasi.
18 Momokani iena mauri dinadia lalonai unai gaudia ia moalelaia.
Ia gaukara auka bona gau momo ia abia,
bona taunimanima idia gwau,
“Ia be tau namona.”
19 To ia mase neganai,
ia be iena sene taudia danu mase gabuna dekenai do ia haboua,
unuseni dina ena diari do ia itaia lou lasi.

20 Tau ta ena ladana bada ese,
iena mase ia koua diba lasi.
Ia be do ia mase,
boroma ia mase bamona.
Copyright information for `HMO