Psalms 50

Tomadiho kara korikori

Siahu Ibounai Dirava,
iseda Lohiabada ia hereva vadaeni.
Ia ese taunimanima ibounai ia boiria,
dina ia daekau kahana gabudia dekena amo,
ela bona dina ia diho kahana gabudia danu.
Tanobada taudia ibounai ia boiria.
Dirava be Siona dekenai ia noho.
Siona be hairai herea gabuna,
bona inai gabu namo herea,
dekena amo Dirava ena diari ia hedinaraia noho.
Iseda Dirava ia mai noho, bona mai regena danu do ia mai.
Iena vairana dekenai lahi ena hururuhururu do ia noho,
bona lai guba badana ese,
Dirava do ia hagegea noho.
Dirava ese guba ena ataiai dekenai ia boiboi,
tanobada danu dekenai ia boiboi.
Idia ruaosi be kota lalonai do idia hedinarai,
Dirava ese iena orea taudia do ia kota henidia neganai.
Dirava ia gwau,
“Lau dekenai idia abidadama henia taudia,
be lau dekenai do umui haboua mai,
badina idia ese boubou gauna idia henia,
bona lau danu gwauhamata taravatuna idia karaia.”
Guba ese Dirava ena kara maoromaoro idia gwauraia noho,
bona idia gwau ia sibona be kota biaguna badana.

“Egu bese taudia e, do umui kamonai,
bona do lau hereva.
Israela e, lau ese oi do lau samania.
Lau be Dirava, emui Dirava.
Emui boubou gaudia dainai umui lau gwau henia lasi.
Emui gabua boubou gaudia,
be nega ibounai egu vairana dekenai idia noho.
Lau ese emui tano ena boromakau,
bona emui nanigosi lau ura henia, a?
Egu boromakau bona nanigosi idia noho lasi, a?
10 Badina uda dekenai noho mauri gaudia ibounai be lauegu,
bona egu ororo ibounai dekenai idia noho boromakau,
momo herea, duahia diba lasi,
danu be lauegu.
11 Ataiai manudia ibounai danu be lauegu,
bona hanua ena murimurinai idia noho mauri gaudia ibounai danu.
12 Bema lau hitolo neganai,
lau ese umui lau hamaoroa lasi,
badina tanobada mai ena anina ibounai danu be lauegu.
13 Boromakau tau edia vamu lau ania noho, a?
Nanigosi tau edia rarana lau inua noho, a?
Lasi momokani!
14 To lau ura momokani gauna be emui tanikiu,
emui boubou gauna korikori be unai.
Lau, Siahu Ibounai Dirava dekenai umui karaia vadaeni gwauhamata,
edia anina ibounai do umui henia haorea.
15 Hisihisi bona hekwarahi idia ginidae neganai,
lau dekenai do umui boiboi,
bona lau ese umui do lau hamauria,
vadaeni umui ese lau do umui hanamoa bada.”

16 To kara dika taudia dekenai,
Dirava ese inai bamona ia hamaoroa, ia gwau:
“Badina dahaka egu taravatu umui gwauraia noho?
Badina dahaka egu gwauhamata herevadia be umui herevalaia noho?
17 Umui ese egu matakani umui ura lasi,
bona egu taravatu umui utua bona umui negea noho.
18 Henaoa tauna umui itaia neganai,
umui be ia danu umui turana karaia,
bona heudahanai taudia danu umui haboua noho.
19 Hereva dikadia be nega ibounai umui gwauraia noho,
bona emui malana ese,
hereva koikoi idia gwauraia noho.
20 Umui ese emui tadikakadia umui samania noho.
Emui sinadia edia natudia tau umui samania koikoi noho.
21 Inai dika ibounai umui karaia vadaeni,
bona lau ese hereva ta lau gwauraia lasi.
Unai dainai umui laloa lau be umui hegeregerena sibona.
To harihari lau ese umui lau gwau henia noho.
Lau ese umui lau samania noho momokani.
22 Lau umui laloaboio taudia e,
egu hereva do umui kamonai,
lau ese umui do lau hadikaia ore garina,
badina be tau ta ese umui do ia hamauria diba lasi.
23 Bema tau ta ese,
lau dekenai iena tanikiu ia henia,
unai tau ese boubou gauna momokani ia henia unai.
Lau ia hanamoa noho boubouna be unai,
bona lau dekenai idia kamonai henia taudia ibounai,
be lau ese do lau hamauridia.”
Copyright information for `HMO