Psalms 52

Dirava ena kota henia kara bona iena hariharibada

Goada herea tauna e,
badina dahaka oiemu kara dika dekenai oi hekokoroku noho?
Oi ese nega ibounai,
Dirava ena taudia do oi hadikaia dalana oi tahua noho.
Hereva koikoi tauna e,
oiemu malana be kaia mai matana bamona.
bona dika ia havaraia noho.
Dika be oi ura henia bada,
namo oi ura henia maragi.
Hereva koikoi oi ura henia bada,
hereva momokani oi ura henia maragi.
Oiemu malana be koikoi gauna momokani.
Taunimanima hadikaia hereva ibounai oi ura henia momokani.

To Dirava ese oi do ia hadikaia ela bona hanaihanai.
Ia ese oi do ia dogoatao,
bona oiemu ruma dekena amo oi do ia kokia lao.
Ia ese mauri taudia edia gabu dekena amo,
oi do ia kokia momokani.
Kara maoromaoro taudia ese inai kara do idia itaia,
bona do idia gari.
Idia ese unai dika tauna do idia kirikirilaia,
do idia gwau,
“Inai tau,
ia ese iena mauri totona Dirava ia abidadama henia lasi,
to ia ese iena kohu momo ia abidadama henia,
bona kara dikadia dekena amo mauri namona ia tahua.”

To lau be olive auna,
Dirava ena Ruma lalonai lau vara noho bamona.
Dirava ena noho hanaihanai lalokauna,
be do lau abidadama henia noho ela bona hanaihanai.
Dirava e, oi ese oi karaia vadaeni gaudia dainai,
lau ese oi do lau hanamoa ela bona hanaihanai.
Oiemu ladana be namo herea momokani.
Dirava ena taudia edia vairana dekenai,
oiemu kara namona do lau gwauraia hedinarai.
Copyright information for `HMO