Psalms 53

Taunimanima edia kara dika

Kavakava taudia ese inai bamona idia laloa, idia gwau,
“Dirava be ia noho lasi.”
Idia ibounai be dika,
kara mirodia idia karaia vadaeni.
Kara namo karaia tauna be ta lasi.
Lohiabada be guba dekena amo iena matana ia negea,
taunimanima edia kara ia itaia noho.
Ia ese aonega taudia ia tahua noho.
Ia dekenai idia tomadiho taudia danu ia tahua noho.
To idia ibounai ese kara dika idia karaia vadaeni.
Idia ibounai be mai edia kerere.
Idia ta lasi ese kara namona ia karaia.
Lasi bona lasi momokani.

Dirava ese ia henanadai, ia gwau,
“Inai kara dika taudia idia diba lasi, a?
Aonega do idia abia diba lasi, a?
Idia ese egu bese taudia idia ania noho, beredi idia ania bamona,
bona lau dekenai idia guriguri lasi, lasi momokani.”
To gari ese idia do ia dogoatao,
gari idauna momokani,
nega ta unai bamona ia vara lasi gauna.
Badina be Dirava ese,
iena bese taudia idia hadikaia gwauraia taudia edia turia,
be do ia negedia lao.
Dirava ese unai tau dikadia ia ura lasi momokani.
Unai dainai Israela ese do ia halusidia momokani.

Egu noinoi badana be inai:
Lau ura Israela ena hamauria,
be Siona dekena amo do ia mai!
Dirava ese iena bese taudia edia mauri do ia hanamoa lou neganai,
Israela taudia be do idia moale bada herea.
Copyright information for `HMO