Psalms 54

Dirava be egu durua Tauna

Dirava e, oiemu ladana ena siahu dekena amo,
lau do oi hamauria.
Oiemu goada dekena amo lau do oi gwauraia maoro.
Dirava e, egu noinoi do oi kamonai.
Egu uduna ena hereva do oi laloa.
Hekokoroku taudia ese lau hadikaia totona idia mai noho.
Dagedage taudia ese lau alaia dalana idia tahua noho.
Idia be Dirava idia laloa lasi taudia.

To Dirava be lauegu durua Tauna.
Lohiabada ese egu mauri do ia gimaia.
Dirava ese lau idia hadikaia gwauraia taudia do ia hadikaia,
vadaeni sibodia edia dika ese idia do ia hadikaia.
Oi ese idia do oi alaia ore,
badina oi be kara momokani Diravana. %

Lau ese laloa namo boubou gauna,
oi dekenai do lau henia.
Lohiabada e,
oiemu ladana do lau hanamoa, badina oiemu ladana be namo.
Badina be oi ese egu hisihisi ibounai dekena amo,
lau oi hamauria vadaeni,
bona lau idia ura hadikaia taudia be tuari idia lusi neganai,
lau ese edia moru do lau itaia.
Copyright information for `HMO