Psalms 56

Davida ese Dirava ia abidadama henia

Dirava e,
lau dekenai do oi bogahisihisi henia,
badina be taunimanima ese lau idia lulua noho.
Dina ena nega ibounai,
idia ese lau idia tuari henia noho.
Lau idia hadikaia gwauraia taudia ese lau idia lulua noho.
Idia momo herea ese lau idia dagedage henia noho.

Siahu Ibounai Lohiabada,
lau be lau gari neganai oi dekenai do lau abidadama henia.
Dirava dekenai lau abidadama henia neganai lau gari lasi.
Iena gwauhamata gaudia dainai,
lau ese ia lau hanamoa noho.
Taunimanima sibona be edena bamona lau idia hadikaia diba?

Dina ibounai idia ese egu hereva idia hagagevaia noho.
Nega ibounai lau hadikaia dalana idia laloa noho.
Idia be hunia gabudia dekenai idia haboua noho.
Egu kara ibounai idia itaia noho,
lau idia alaia totona ena dala idia tahua noho.

Dirava e, edia kerere davana do oi henidia.
Mai oiemu badu danu unai taudia do oi halusia.
Lohiabada e, egu laloa hekwarahi oi diba.
Egu matana ena ranu be oiemu kavabu dekenai do oi udaia.
Oiemu buka lalonai idia torea vadaeni, ani?

Oi dekenai lau boiboi dinana dekenai,
lau idia badu henia taudia do oi lulua lou.
Lau diba inai be momokani,
badina Dirava be lau dekenai ia noho.
10 Ia be Lohiabada,
iena gwauhamata herevadia lau hanamoa Diravana.
11 Ia sibona lau abidadama henia,
vadaeni do lau gari lasi.
Taunimanima sibona be edena bamona lau idia hadikaia diba?

12 Dirava e, oi dekenai lau gwauhamata gauna,
ena anina be do lau karaia.
Lau ese oi dekenai,
egu tanikiu boubou gauna do lau henia,
13 badina be oi ese egu lauma,
be mase dekena amo oi hamauria vadaeni.
Oi ese danu egu aena oi naria,
vadaeni lau moru lasi.
Unai dainai lau be Dirava ena vairanai lau raka diba,
mauri taudia edia diari lalonai.
Copyright information for `HMO