Psalms 57

Davida ese durua totona Lohiabada ia noia

Dirava e, lau dekenai do oi bogahisihisi,
lau dekenai do oi bogahisihisi henia,
badina be mauri abia totona,
oi dekenai egu lauma ia hunia noho gwauraia.
Oiemu hanina edia henunai be egu hunia gabuna,
ela bona inai nega dika be do ia ore.
Ataiai Herea Diravana dekenai lau tai henia noho,
lau davaria diba lasi gaudia ibounai,
ia ese ia henia noho Diravana be unai.
Ia ese guba dekena amo durua do ia siaia,
bona lau do ia hamauria.
Ia ese lau idia dagedage henia taudia do ia halusia.
Dirava ese iena noho hanaihanai lalokauna,
bona iena momokani, lau dekenai do ia hedinarai henia.
Dagedage taudia ese lau idia hagegea noho.
Idia be taunimanima idia ania noho, laiona bamona.
Edia isena be io bona diba bamona,
bona edia maladia,
be tuari kaia mai edia matadia bamona.
Dirava e, guba lalonai oiemu siahu do oi hedinaraia,
bona tanobada ena kahana ibounai dekenai,
oiemu hairaina do oi hedinaraia.
Lau idia hadikaia gwauraia taudia ese,
lau do idia abia totona tarapu idia atoa vadaeni.
Lau be laloa hekwarahi dainai egu goada ia ore.
Egu dala dekenai guri badana idia geia,
to idia sibodia unai guri lalonai idia moru.
Dirava e, egu kudouna lalonai,
egu abidadama ia goada momokani.
Egu abidadama ia goada momokani oi dekenai.
Oi hanamoa totona ane do lau abia,
ane namona do lau abia.
Egu lauma e, do oi noga!
Egu gita badana,
bona gita maragina e, do umui noga!
Lau ese daba rere do lau hanogaia.
Lohiabada e,
bese idauidau edia huanai lau ese oi do lau hanamoa.
Taunimanima ibounai edia huanai,
lau ese oi hanamoa totona ane do lau abia,
10 badina oiemu noho hanaihanai lalokauna be bada herea.
Ia daekau lao ela bona guba dekenai.
Oiemu hereva oi badinaia momokani kara be bada,
bona ia daekau lao ela bona ori dekenai.
11 Dirava e,
oiemu siahu badana be guba dekenai do oi hedinaraia,
bona oiemu hairaina be,
tanobada ena kahana ibounai dekenai danu do oi hedinaraia.
Copyright information for `HMO