Psalms 58

Davida ese Dirava ia noia, kara dika taudia edia dika davana do ia henidia

Umui lohia taudia e,
umui ese nega ta kota maoromaoro do umui gwauraia, a?
Umui ese taunimanima ibounai,
be maka tamona dekenai umui kota henidia, a?
Lasi, to emui lalona dekenai,
kerere karadia umui laloa noho.
Umui ese dagedage karadia tanobada dekenai umui karaia noho.
Kara dika taudia be,
edia sinadia edia bogana dekena amo idia mai neganai,
kerere dalana idia karaia hamatamaia.
Edia vara dinadia dekena amo idia kerere vadaeni,
koikoi hereva idia gwauraia noho.
Idia be poisini dekenai idia honu,
gaigai ena poisini bamona.
Idia be taia kudima gaigaina bamona.
Inai gaigai ese iena taiana ia koua noho,
meamea tauna ena gadona do ia kamonai lasi totona,
meamea tauna mai aonega danu,
ena gadona do ia kamonai lasi totona.

Dirava e,
edia isena do oi hamakohia edia ududia dekenai.
Lohiabada e,
inai laiona edia isena badadia do oi kokia momokani.
Ia heau lao ranu ia boio haraga bamona,
inai laiona danu mani do idia boio haraga.
Mani emu kara,
oi ese idia do oi moia patapata,
ava idia moia patapata bamona.
Kone ena bisisi be kopukopu lalonai ia diho lao,
ia boio bamona,
mani emu kara idia ese danu do idia boio.
Bona mani emu kara,
ia vara dika merona ia mase,
bona dina ia itaia lasi bamona,
idia danu unai bamona do oi hamasedia.

Mamina idia do abia lasi neganai,
oi ese idia do oi kokia lao,
ava ginigini idia kokia lao hegeregerena.
Idia do oi kokia momokani,
lai goadana ese ava dikadia ia kokia ore bamona.
10 Kara maoromaoro taudia ese,
dika taudia edia davana henia idia itaia neganai do idia moale.
Idia ese kara dika taudia edia rarana lalonai,
edia aena do idia huria.
11 Vadaeni taunimanima do idia gwau,
“Momokani kara maoromaoro taudia be mai edia davana namona.
Momokani tanobada ia kota henia Diravana be ia noho.”
Copyright information for `HMO