Psalms 6

Davida ese dika ia davaria neganai, durua totona Lohiabada ia noinoi

Lohiabada e, oiemu badu dekena amo,
lau do oi gwau henia lasi.
Oiemu badu siahu herea dekena amo,
lau do oi matakani henia lasi.
Lohiabada e, mani emu kara,
lau dekenai do oi bogahisihisi henia,
badina lau be manoka vadaeni.
Lohiabada e, mani lau do oi hanamoa,
badina be egu turiana idia hisihisi noho,
egu lauma danu ia hisihisi bada noho.
Lohiabada e,
oiemu durua totona lau naria noho,
do lau naria ela bona edena negai?
Lohiabada e, oi mai,
bona lau do oi hamauria.
Oiemu bogahisihisi dainai,
mase dekena amo lau do oi veria mauri.
Badina be ia mase neganai,
tau ta ese oi ia laloa diba lasi.
Mase taudia edia gabu dekenai,
daika ese oi do idia hanamoa?

Lalohisihisi dainai lau manoka noho.
Hanuaboi ta ta ibounai lalonai,
egu geda dekenai lau tai noho, tai noho.
Egu mahuta geda be,
egu matana ena ranu ese ia hapariparia vadaeni.
Egu matana be idia diburadibura noho,
egu lalohisihisi dainai.
Egu matana be idia manoka noho,
tau buruka ena matana bamona,
badina lau hadikaia gwauraia taudia be momo herea.

Kara dika taudia ibounai e,
lau dekena amo do umui siri!
Badina be Lohiabada ese egu taitai,
ena regena ia kamonai vadaeni.
Lohiabada ese egu noinoi ia kamonai noho.
Egu guriguri durua totona ia kamonai henia.
10 Lau idia hadikaia gwauraia taudia,
be do idia hemarai,
bona edia lalodia do idia hekwarahi.
Dirava ese idia do ia hagaria,
bona lau dekena amo do ia luludia haraga.
Copyright information for `HMO