Psalms 60

Davida ese durua totona Dirava ia noia

Dirava e,
oi ese ai oi negea vadaeni,
oi ese ai oi halusia vadaeni.
Oi ese ai dekenai oi badu vadaeni,
to hari mani emu kara ai do oi abia dae lou.
Oi ese tano oi hamarerea vadaeni,
bona oi ese tano oi hapararaia vadaeni.
To hari do oi haginia lou,
badina be ia goada lasi noho.
Oi ese oiemu bese taudia oi hisihisi henidia bada vadaeni.
Ai ese uaina momo ai inua vadaeni bamona,
ai raka kerere noho.

Oi ese oi dekenai idia gari taudia dekenai,
heau mauri gabuna do oi henia,
idia ese unuseni do idia heau lao,
peva ena diba idia dika momokani neganai.
Oiemu goada dekena amo ai do oi hamauria.
Aiemai noinoi mani do oi kamonai,
vadaeni ai, oi lalokau henia taudia,
be oi ese do oi hamauria.

Iena gabu helagana dekena amo Dirava ia hereva, ia gwau,
“Mai kwalimu danu lau ese Sekema tano do lau hapararaia,
bona Sukoto Koura,
be egu bese dekenai do lau haria.
Gileada be egu tano,
Manase danu be lauegu.
Eparaima be egu tuari kwara gauna,
bona Iuda be egu dagi toana auna.
To lau ese Moaba do lau abia,
egu aena huria disi bamona,
bona Edoma ena latanai egu tamaka do lau negea lao,
lau ese lau biagua ena toana.
Pilistia tano danu do lau abia,
mai kwalimu ena boiboi danu.”

To Dirava e,
daika ese hanua mai maguna danu dekenai be lau do ia hakaua vareai?
Daika ese Edoma dekenai lau do ia hakaua lao?
10 Dirava e,
oi ese ai oi negea momokani vadaeni, a?
Dirava e,
aiemai tuari taudia danu,
idia durua totona do oi raka mai lou lasi, a?

11 Dirava e, ai do oi durua,
ai idia tuari henia taudia be ai ese do ai halusia totona,
badina be taunimanima edia durua be anina lasi.
12 Bema Dirava be iseda kahana dekenai ia noho neganai,
ita be do ita kwalimu.
Dirava ese ita dekenai idia tuari henia taudia do ia halusia.
Copyright information for `HMO