Psalms 61

Davida ese Dirava ia noia do ia gimaia

Dirava e,
egu taitai do oi kamonai.
Egu guriguri mani do oi abia dae.
Egu kudouna ena goada ia ore,
bona lau be egu gabu korikori dekena amo daudau lau noho.
Unai dainai oi dekenai lau boiboi noho inai!
Mani emu kara, heau mauri gabu namona,
egu goada ia hereaia Nadi Badana dekenai,
lau do oi hakaua lao.
Badina Lohiabada e,
oi be egu heau mauri gabuna.
Oi be lauegu kohoro,
bona oi ese lau idia hadikaia gwauraia taudia oi koua noho.
Oiemu Ruma lalonai do lau noho ela bona hanaihanai.
Lohiabada e,
mani emu kara oiemu hanina edia henunai lau do oi hunia,
do lau mauri totona.
Badina be Dirava e,
egu gwauhamata be oi ese oi kamonai vadaeni,
bona oi ese,
oiemu ladana idia matauraia taudia edia davana namona,
be lau dekenai oi henia vadaeni.
Dirava e, king ena mauri lagani do oi halataia.
Iena mauri do oi hanamoa,
vadaeni lagani momo do ia mauri noho.
Dirava e,
mani emu kara king ese,
oiemu vairana dekenai do ia lohia karaia noho.
Oi ese oiemu noho hanaihanai lalokauna,
bona oiemu momokani dekena amo, king do oi gimaia noho.
Unai dainai lau ese ane dekenai,
oiemu ladana do lau hanamoa,
bona dina ta ta ibounai,
egu gwauhamata gaudia oi dekenai, be do lau karaia momokani.
Copyright information for `HMO