Psalms 62

Davida ese Dirava ia abidadama henia

Momokani, egu lauma ese,
Dirava sibona dekena amo laga-ani ia abia.
Egu hamauria dalana be Dirava sibona ese ia karaia noho.
Ia sibona be egu Nadi Badana,
bona egu mauri davaria dalana.
Ia be egu kohoro,
bona lau be nega ta do lau mareremarere lasi.

Umui ibounai ese tau tamona do umui heatu henia noho,
ela bona edena negai?
Ia be goada lasi, ia makohia vadaeni magu sibona bamona,
to umui ese umui heatu henia noho, a?
Umui ura iena dagi dekena amo do umui doria diho, ani?
Bona umui ese hereva koikoi umui gwauraia noho,
badina hanamoa hereva ia dekenai umui gwauraia noho,
to emui kudouna lalonai umui hadikaia noho.

Lau ese Dirava sibona lau abidadama henia noho.
Lau ese ia sibona mai abidadama danu lau naria noho,
ia ese lau do ia hanamoa totona.
Dirava sibona be egu Nadi Badana,
bona egu mauri davaria dalana.
Ia be egu kohoro,
bona lau be nega ta do lau mareremarere lasi.
Egu mauri bona egu kwalimu,
be Dirava sibona ese ia henia noho.
Ia sibona be egu Nadi Badana momokani,
bona egu mauri davaria dalana.

Taunimanima e,
nega ibounai Dirava do umui abidadama henia.
Emui kudouna edia ura gaudia,
be ia dekenai do umui hamaoroa,
badina Dirava be iseda heau mauri gabuna momokani.

Dagi maragi taudia be hahodi ta sibona bamona,
ma dagi bada taudia be anina lasi.
Metau tohoa sikele dekenai idia be metau lasi momokani.
Edia metau,
be hahodi tamona ena metau hegeregerena sibona.
10 Dagedage karadia dekenai do umui abidadama henia lasi.
Henaoa kara danu dekenai do umui hekokoroku lasi.
Bema emui kohu idia momo daekau lao neganai,
do umui lalokau henidia lasi.

11 Nega ta Dirava ia hereva vadaeni,
bona nega rua be inai hereva lau kamonai vadaeni,
gauna be inai:
Dirava e,
oi be mai siahu bada danu.
12 Bona Dirava e,
oi be mai oiemu lalokau momokani danu.
Momokani oi ese,
taunimanima ta ta edia gaukara, edia gaukara hegeregerena,
edia davana do oi henia.
Copyright information for `HMO