Psalms 63

Davida ena guriguri, ia ura Dirava be ia dekenai do ia noho

Dirava e,
oi be lauegu Dirava,
lau ese oi lau tahua noho.
Lauegu lauma ia ura bada oi dekenai ia noho.
Egu tauanina be ia ura momokani oi dekenai ia noho,
hegeregere tau ta tano kaukau dekenai ranu ia ura dikadika bamona.
Lau ura oi do lau itaia, oiemu gabu helaga lalonai.
Lau ura oi ese oiemu goada bona oiemu hairaina,
be lau dekenai do oi hedinaraia.
Badina be oiemu bogahisihisi bona oiemu lalokau ese,
inai tanobada ena mauri idia hereaia.
Unai dainai egu udu bibina ese oi do idia hanamoa bada.
Egu mauri dinadia ibounai lalonai oi do lau hanamoa.
Egu imana do lau abia isi, bona oi dekenai do lau guriguri.
Egu lauma be do ia noho namo herea,
hegeregere tau ta ese,
aniani namona ia ania murinai ia boga kunu bamona.
Lau ese ane do lau abia,
oi do lau hanamoa bada totona.
Lau be geda dekenai lau hekure neganai,
oi dekenai lau laloa noho.
Hanuaboi lalonai lau ese oi sibona dekenai lau laloa,
badina oi ese lau oi durua vadaeni.
Lau be oi kahirakahira lau noho,
hegeregere kokoroku ena natuna ese,
iena sinana ena hanina henunai ia noho bamona,
bona ane lau abia, mai moale danu.
Lau ese oi lau dogoatao noho,
bona oiemu imana idibana ese lau ia hagoadaia noho.
Tau haida ese lau idia alaia dalana idia tahua noho.
Unai taudia be mase taudia edia gabu dekenai do idia diho lao.
10 Idia be tuari lalonai do idia mase,
bona edia tauanina be uda sisia ese do idia ania.

11 To lau, king, ese oi Dirava do lau moalelaia bada.
Dirava ena ladana dekenai idia gwauhamata taudia ibounai,
ese Lohiabada do idia hanamoa,
to koikoi idia gwauraia taudia,
be Dirava ese edia uduna do ia koua.
Copyright information for `HMO