Psalms 64

Davida ese Dirava ia noia do ia gimaia

Dirava e,
lau be mai laloa hekwarahi danu.
Egu noinoi mani do oi kamonai henia.
Lau idia hadikaia gwauraia taudia dekenai lau gari noho.
Egu mauri mani do oi gimaia.

Kara dika taudia ese lau alaia totona dala idia tahua noho,
be mani emu kara idia dekena amo lau do oi hunia.
Idia edia malana,
be tuari kaia bamona idia segea noho,
bona dagedage herevadia lau dekenai idia pidia,
peva dekena amo diba do idia pidia bamona.
Idia ese hunia gabuna dekena amo,
kerere lasi tauna idia pidia noho.
Idia ese unai tau idia pidia haraga noho,
tau ta ese do ia itaia lasi totona.

Idia edia ura dikadia karaia totona,
idia sibodia ta ta dekenai idia goada henia noho.
Edia tarapu do idia hunia daladia idia herevalaia hebou noho.
Idia gwau, “Daika ese ita do ia itaia diba?”
Idia ese dika do idia karaia ena palani idia karaia noho,
bona idia gwau,
“Ita ese kerere karana namona momokani ena palani,
be ita karaia vadaeni!”
Momokani taunimanima edia lalona bona edia kudouna,
be mai kerere ena aonega bada danu.

To Dirava ese iena diba dekena amo idia do ia pidia,
bona idia be bero do idia davaria haraga.
Badina be edia malana edia dika dainai,
idia sibodia ese edia dika do idia havaraia.
Bona do idia itadia taudia ibounai ese,
edia kwaradia do idia giroagiroa,
bona unai dika taudia do idia kirikirilaia.
Vadaeni taunimanima ibounai do idia gari,
bona Dirava ena kara do idia laloa,
ma idia ese Dirava ena gaukara do idia gwauraia hedinarai.

10 Kara maoromaoro taudia ese,
Lohiabada dainai do idia moale bada,
bona idia ese Lohiabada dekenai do idia heau mauri.
Kudoudia idia maoromaoro taudia ibounai ese,
Lohiabada do idia hanamoa bada.
Copyright information for `HMO