Psalms 65

Dirava ita hanamoa bona tanikiu henia

Dirava e, Siona dekenai do ai lao,
ai ese oi do ai hanamoa,
bona aiemai gwauhamata edia anina oi dekenai do ai henia,
badina be oi ese aiemai guriguri oi kamonai.
Taunimanima ibounai be oi dekenai do idia mai,
edia dika do oi gwauatao totona.
Aiemai kerere ese ai idia halusia neganai,
oi ese unai dika oi gwauatao noho.
Oi ese oi abia hidi taudia,
bona oi ese oiemu gabu helagana dekenai oi mailaidia taudia,
be idia moale bada.
Inai oiemu Ruma ena lalonai,
gau namodia momo idia noho.
Unai dainai oiemu Dubu Helaga ai noho neganai,
aiemai lalona idia namo momokani.

Dirava e,
oi sibona ese ai oi hamauria,
bona noho namona ai dekenai oi henia.
Oi ese aiemai guriguri oi kamonai henia vadaeni.
Hoa kara badadia oi ese oi karaia vadaeni,
ai do oi hamauria totona.
Taunimanima tanobada kahana kahana ibounai dekena amo,
ese oi dekenai idia abidadama.
Davara daudau herea idia hanaia gabudia taudia danu,
ese oi idia abidadama henia noho.
Oi ese oiemu goada dekena amo ororo, edia gabu dekenai oi haginia.
Oiemu siahu bada oi hedinaraia unai.
Oi ese davara bada ena dika bona hurehure bada,
be oi hamanadaia noho.
Taunimanima edia huanai tuari,
be oi ese oi hadokoa noho.
Unai dainai tanobada taudia ibounai ese,
oiemu hoa karadia dekenai idia gari.
Oiemu kara badadia dainai taunimanima ibounai,
dina daekau kahana dekena amo,
bona dina diho kahana dekena amo,
ese mai boiboi danu oi dekenai idia hanamoa,
mai edia moale bada herea.

Oi ese medu oi siaia noho.
Inai kara dekena amo oi hedinaraia,
oi ese tanobada oi naria namonamo noho.
Oi ese tano oi hanamoa noho,
muramura namona ia dekenai oi atoa,
vadaeni aniani ia tubu namonamo noho.
Dirava e,
oi ese sinavai ibounai be ranu dekenai oi hahonua,
bona uma ena anina oi atoa noho.
10 Oi ese medu momo oi siaia diho,
ia ese idia geia hegaegae tanona ia hapariparia momokani,
vadaeni ranu be tano lalonai ia noho.
Oi ese medu dekena amo tano oi hamanokaia.
Unai dainai uma ena aniani avadia idia tubu namonamo diba.
11 Oi ese aniani utua negana oi hanamoa noho,
anina momo idia haboua.
Oi lao gabudia ibounai dekenai aniani namona momo ia noho.
12 Rei ia noho gabudia ibounai dekenai,
be mamoe bona boromakau momo idia noho,
bona ororo gabudia ibounai dekenai uma gabudia momo idia noho.
13 Rei gabudia dekenai mamoe momo idia noho,
bona koura gabudia dekenai uiti momo idia tubu noho.
Unuseni idia noho gaudia ibounai idia moale,
mai boiboi, bona mai ane danu.
Copyright information for `HMO