Psalms 7

Kota maoromaoro totona Davida ia noinoi

Lohiabada e, egu Dirava e,
lau ese oi dekenai lau abidadama henia noho.
Lau idia lulua noho taudia,
dekena amo lau do oi veria mauri,
lau do oi hamauria,
idia be laiona bamona,
lau do idia darea garina,
bona lau be durua tauna lasi dainai,
lau do idia darea maragimaragi garina.

Lohiabada e, egu Dirava e,
bema kerere lasi tauna ta lau hadikaia,
bema lauegu imana dekenai kerere ia noho,
o bema lau ese,
egu turana dekenai kara dika lau karaia,
o bema lau dekenai ia tuari tauna,
be lau ese ia lau hadikaia kava,
unai neganai,
lau idia tuari henia taudia,
be do oi koua lasi,
vadaeni idia ese lau do idia lulua mai,
bona idia ese lau do idia dogoatao.
Idia ese lau do idia gwadaia,
lau do idia alaia,
bona lau be tano dekenai do lau moru,
do lau mase momokani.

Lohiabada e,
mai badu danu do oi toreisi,
lau do idia hamasea gwauraia taudia do oi koua!
Lau durua totona do oi toreisi!
Kota maoromaoro egu latanai do oi gwauraia.
Taunimanima ibounai do oi haboua,
idia ese oi do idia hagegea,
bona oi ese ataiai dekena amo,
do oi kota henidia.
Lohiabada e, oi be bese ibounai,
bona taunimanima ibounai edia kota biaguna.
Lohiabada e,
egu kara maoromaoro hegeregerena,
lau do oi kota henia.
Oi diba vadaeni lau be kerere lasi.
Oi be kara maoromaoro Diravana,
bona oi ese aiemai laloa,
bona aiemai ura oi tahua noho.
Kara dika taudia edia dika do oi hadokoa,
bona kara maoromaoro taudia dekenai,
ahuna namona do oi henia.

10 Dirava, Ataiai Momokani ena Dirava,
be egu kesi.
Ia dekenai idia kamonai henia taudia,
be ia ese ia hamauria noho.
11 Dirava be kota biaguna namona,
mai ena laloa maoromaoro bona momokani danu.
Nega ibounai ia ese,
kara dika taudia edia davana ia henia noho.
12 Bema tau ta ese,
iena lalona ia giroa lasi neganai,
Dirava ese iena tuari kaia do ia segea.
Iena peva danu do ia veria,
do ia karaia hegaegae noho.
13 Ia ese iena ala-ala gaudia,
be iena imana dekenai ia abia hegaegae,
bona iena diba be,
lahi gaudia ia halaoa vadaeni.

14 Oi itaia,
kara dika tauna ese,
dika ia havaraia noho.
Ia ese dika karaia totona,
ia laloa momo noho.
Ia ese kerere do ia karaia,
ena dala ia laloa guna.
Koikoi daladia danu ia havaraia noho.
15 To idau taudia abia totona,
ia geia vadaeni guri ena lalonai,
be unai dika tauna sibona ese do ia moru diho.
16 Unai dekena amo,
unai tau ena dika ese,
sibona do ia hadikaia.
Sibona ena dagedage ese,
unai tau ena kwarana dekenai do ia moru.

17 Lohiabada ena kara maoromaoro dainai,
ia lau tanikiu henia noho.
Lohiabada, Ataiai Momokani Dirava,
ena ladana lau hanamoa noho inai.
Copyright information for `HMO